Schadegeval aangeven

Verzekeringsnemer
Verzekeringsnemer

 • In dit onderdeel gaan we dieper in op de verwerking van gegevens van verzekeringnemers, met andere woorden de personen die met Fidea een verzekeringsovereenkomst sluiten. Voor de algemene informatie wordt verwezen naar het algemeen deel van de privacyverklaring. 

  Als de verzekeringnemer een rechtspersoon is, wordt informatie over contactpersonen, wettelijke vertegenwoordigers en (soms) uiteindelijk begunstigden van de rechtspersoon verwerkt. Hoe die gegevensverwerking verloopt, is in een afzonderlijke sectie uiteengezet. 

 • Bron van informatie »

  Voorstel en overeenkomst

  Bij het sluiten van de verzekeringspolis is de bron van de informatie over de verzekeringnemer zo goed als altijd de verzekeringnemer.

  Als er meerdere verzekeringnemers zijn, kan het zijn dat een verzekeringnemer het voortouw neemt en de informatie doorgeeft voor de andere verzekeringnemers. In die gevallen zullen alle verzekeringnemers normaal de doorgegeven informatie (moeten) toe-eigenen door ondertekening van de polis.

  Om in te schatten welke verzekering voor u past, wordt de nodige informatie verstrekt en moeten vragen beantwoord worden. De vragen kunnen mondeling zijn en verder over verschillende documenten verspreid zijn afhankelijk van hun doel (behoeften nagaan, kennis van beleggingen nagaan, financiële draagkracht nagaan, te verzekeren risico inschatten,…). Dit doet geen afbreuk aan de mededelingsplicht van de verzekeringnemer. Dit gebeurt in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringsbemiddelaar.

  Actualisering

  Nadien is er in de regel geen verdere informatie-opvolging van de gegevens van de verzekeringnemer, behoudens in het kader van het actualiseren van de informatie, zoals het aanpassen van de contactgegevens, het actualiseren van het identiteitsbewijs, het actualiseren van de informatie van het gedekte risico (risicoverzwaring of -vermindering), enz. In principe moet de verzekeringnemer daartoe het initiatief nemen.

  Schadeclaim

  Naar aanleiding van een schadeclaim wordt, naast eventuele informatie over de verzekerde en de benadeelde, ook informatie verwerkt over de verzekeringnemer, al is het maar het feit dat een schadeclaim is ingediend onder de verzekeringspolis. Verder kan het ook gaan om de schade aan verzekerde goederen,enz. 

  Deze informatie komt van de verzekeringnemer, de verzekerde en/of de benadeelde. In sommige gevallen komt ze (bijkomend) van:

   

  • (verzekerings)experten
  • gerechtelijke instanties (bijv. de politie) 
  • tegenpartijen (incl. hun verzekeraars)
  • publieke bronnen (bijv. krantenartikels over het voorval of weersinformatie van het KMI)
  • eigen onderzoek door medewerkers van Fidea (bijv. bij een vermoeden van fraude)

  Tussenkomst van de verzekeringsbemiddelaar

  Als de verzekeringnemer communiceert via een verzekeringsbemiddelaar (verzekeringsmakelaar of -agent), dan wordt er standaard vanuit gegaan dat de verzekeringsbemiddelaar de verzekeringnemer vertegenwoordigt. Dit houdt in dat:

   

  • Fidea geen verantwoordelijkheid opneemt voor de verwerking die de verzekeringsbemiddelaar voert. Dat geldt in het bijzonder voor gezondheidsgegevens of gerechtelijke gegevens.
  • Fidea ervan uitgaat dat de verzekeringnemer die via een verzekeringsbemiddelaar communiceert of heeft gecommuniceerd, er – behoudens expliciet schriftelijk tegenbericht - geen bezwaar tegen heeft dat de betrokken verzekeringsbemiddelaar verder als zijn vertegenwoordiger wordt gezien, wat onder meer inhoudt dat de verzekeringsbemiddelaar op de hoogte kan worden gehouden van de lopende polissen en polis-aanvragen en van de lopende schadedossiers, Fidea erop mag vertrouwen dat informatie doorgegeven door de verzekeringsbemiddelaar van de verzekeringnemer komt, enz.

   

  Basis voor en doel van de verwerking »

  Dit onderdeel overloopt de verschillende verwerkingen. Daarbij worden de verschillende rechtsgronden als hoofdindeling gebruikt: 

  • naleving van de wet
  • beoordeling voor het sluiten van het (verzekerings)contract
  • uitvoering van het (verzekerings)contract
  • legitieme belangen van Fidea of een andere partij

  Die hoofdindeling wordt verder opgedeeld in verschillende (onderliggende) doeleinden. Daaraan worden ook de voorziene bewaartermijnen gekoppeld. Als persoonsgegevens verwerkt worden op de rechtsgrond “toestemming” dan wordt die uiteraard afzonderlijk gevraagd bij de gegevensverzameling.

  Naleving van de wet

  Fidea is op basis van verschillende wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken. 

  De meest omvattende wettelijke verplichtingen zijn:

  • de boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen volgens de boekhoudwetgeving (o.a. de KB’s van 17 november 1994 en 13 februari 1996), waar de onderliggende informatie (zoals schuldvorderingen en betalingen) tot minstens 7 jaar na de afsluiting van het betrokken boekjaar moet worden bijgehouden;
  • de verplichting om te bepalen welke verzekeringsbehoeften een verzekeringnemer heeft om zo te beoordelen of een passend verzekeringsproduct beschikbaar is en/of een zo passend mogelijke verzekering aan te bieden, volgens de verzekeringswetgeving (o.a. de wet van 4 april 2014), die minstens worden bewaard zolang de betroffen verzekering wordt aangehouden,
  • de verplichting om – in verschillende mate - bij beleggingsverzekeringen te bepalen welke categorie van belegger u bent (professioneel of niet-professioneel), en informatie te verzamelen omtrent uw kennis en ervaring, uw financiële draagkracht en/of uw beleggingsdoelstellingen conform de de AssurMiFID-regels (o.a. de wet van 30 juli 2013 en diverse koninklijke besluiten van 21 februari 2014), die minstens worden bewaard zolang de betroffen verzekering wordt aangehouden;
  • de verplichting - vooral met betrekking tot levensverzekeringen - om witwassen te voorkomen, te ontdekken en/of te melden aan de overheid, waarvoor u als verzekeringnemer moet worden geïdentificeerd (desgevallend aan de hand van uw Rijksregisternummer, ook om later eventueel een nieuwe identificatie via Identifin mogelijk te maken cf. algemene machtiging verstrekt door het sectoraal comité Rijksregister 02/2011 van 26 januari 2011), uw identiteit moet worden geverifieerd, uw (witwasrisico)profiel moet worden bepaald, wat het samenbrengen van diverse persoonsgegevens vereist en uw handelingen en transacties moeten worden gecontroleerd, volgens de witwaswetgeving (o.a. de wet van 18 september 2017, de uitvoeringsreglementen en de circulaires van de toezichthouders), zowel op centraal niveau (samenbrengen van gegevens van cliënten en cliëntengroepen) als op lokaal niveau (o.a. door verspreiding van risicosignalen), waar de informatie tot 10 jaar na de beëindiging van de zakenrelatie moet worden bijgehouden;
  • de verplichting om informatie door te geven aan een centraal aanspreekpunt bij de overheid (o.a. op basis van de wet van 8 juli 2018), die worden bewaard tot bewijs van nakoming van die verplichting;
  • de verplichting om informatie door te geven aan de Belgische overheid die het dan doorgeeft aan derde landen in het kader van de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot financiële rekeningen, d.i. de implementatie van de zogenaamde Common Reporting Standard of CRS o.a. bij wet van 16 december 2015, die worden bewaard tot bewijs van nakoming van die verplichting;
  • de verplichting om informatie door te geven aan de Belgische overheid die het dan doorgeeft aan de Internal Revenu Service van de Verenigde Staten van Amerika (o.a. FATCA), d.i. het intergouvernementeel akkoord van 23 april 2014 en de wetgeving in uitvoering daarvan, die worden bewaard tot bewijs van nakoming van die verplichting;
  • de opsporing van titularissen of begunstigden van verzekeringen in het kader van de activering van slapende verzekeringen, d.i. de wet van 24 juli 2008, waarvoor uw als verzekeringnemer kan worden geactualiseerd (desgevallend aan de hand van u Rijksregisternummer via Identifin cf. algemene machtiging verstrekt door het sectoraal comité Rijksregister 22/2009 van 25 maart 2009), die worden bewaard als update van de gegevens;

  Beoordeling voor het sluiten van een contract

  Voorafgaand aan het sluiten van verzekeringscontracten verwerkt Fidea gegevens om een aanvraag te behandelen en een degelijke inschatting te maken over de wenselijkheid om het verzekeringscontract te sluiten en/of over de voorwaarden waaronder een verzekeringscontract wordt gesloten, zoals de premie of eventuele (specifieke) uitsluitingen van dekking.

  Fidea past daarbij - in overeenstemming met de verzekeringswetgeving (art. 42-46 Wet Verzekeringen) - een zekere segmentatie toe. Meer informatie over de segmentatie die Fidea toepast, kan worden gevonden op Fidea’s website.

  De meeste informatie wordt verzameld op basis van een verklaring van de verzekeringnemer (en/of verzekerde). Een foutieve of onvolledige verklaring wordt gesanctioneerd op basis van het recht.

  Soms kan Fidea ter ondersteuning bewijsstukken vragen, zoals een rijbewijs voor een autoverzekering of een diploma voor de beroepsverzekering van specifieke beroepen.

  Uitvoering van de overeenkomst

  In het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden de gegevens van de verzekeringnemer als verzekeringnemer voornamelijk gebruikt voor het beheer van de contracten (vernieuwen, aanpassen, …), de inning van de premies en de mededeling van informatie over de polis, zoals winstdeelneming bij sommige beleggingsverzekeringen.

  Bij een schadegeval wordt informatie over het schadegeval verzameld. Dat schadegeval wordt gelinkt aan de verzekeringspolis en dus aan de verzekeringnemer. Voor het overige wordt de informatie van het schadedossier voornamelijk gelinkt aan de verzekerde, ongeacht of het gaat over de persoon van de verzekerde (bijv. het bereiken van een leeftijd, lichamelijke letsels of overlijden), zijn acties (bijv. het berokkenen van schade), dan wel over zaken (bijv. wagen, woning, inboedel,…), en desgevallend aan de begunstigde voor de uitbetaling.

  Voor de verwerking van gegevens in het kader van een uitbetaling van een verzekerd bedrag wordt verwezen naar het onderdeel “verzekerde” of “begunstigde”, omdat daar in voorkomend geval de gegevens van de verzekeringnemer worden verwerkt in zijn hoedanigheid van verzekerde dan wel begunstigde.

  Fidea kan ook voor sommige verzamelingen van private of professionele verzekeringscontracten cliëntenrelaties bepalen die extra voordelen bieden. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Elit3
  • Trigoon

  Legitieme belangen

  Naast de hierboven opgesomde doeleinden heeft Fidea nog een aantal legitieme belangen als onderneming die als basis dienen voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens. Daarbij let Fidea erop dat de impact op de privacy en andere fundamentele rechten en vrijheden van de verzekeringnemer zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht met een eventuele impact op diens fundamentele rechten en vrijheden niet wordt verstoord. 

  Zo worden o.a. persoonsgegevens verwerkt omwille van: 

  • bewijs van verplichtingen van Fidea of de verzekeringnemer of het tenietgaan daarvan (archieven), wat een verantwoording is voor een bewaring van 10 jaar omwille van de verjaringstermijn van persoonlijke vorderingen in België (art. 2262bis Burgerlijk Wetboek)
  • het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken, waarbij zo snel mogelijk de link met individuen wordt doorbroken
  • de vaststelling, de uitoefening, de verdediging en de vrijwaring van de rechten van Fidea of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijv. bij geschillen
  • synergie, efficiëntieverhoging, of andere voordelen die kunnen voortvloeien uit (gezamenlijke) verwerking bijv. bij een derde partij die de verwerking heeft geautomatiseerd in een platform
  • bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie, o.m. door rapportering, door het management respectievelijk beheers- en controlefuncties als:
   • de juridische dienst (o.a. geschillenbeheer en juridische risico’s),
   • compliance (o.a. witwas- en fraudepreventie en –onderzoeken, consumenten-bescherming en privacy),
   • risicobeheer (o.a. kredietrisico en verzekeringsrisico op cliënten en groepen van cliënten wereldwijd), en
   • interne en externe audit 
  • gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van cliënten en van groepen van cliënten of ondersteuning daarvan, incl. de aanmaak van segmenten (bijv. particulieren, ondernemingen, zelfstandigen, …) en persoonsprofielen voor het beheer van cliënten of voor het detecteren van behoeften van de cliënt (bijv. een cliëntenprofiel dat stelt dat verzekeringnemers met alleen een professionele aansprakelijkheidsverzekering bij Fidea mogelijk ook geïnteresseerd zijn in andere professionele verzekeringen)
  • inschatting van de positie van Fidea als uw verzekeraar, bijv. punctuele verzekeraar of verzekeraar van een groot deel van de verzekerbare risico’s in de private (bijv. het Elit3-cliënteel) of professionele sfeer (bijv. het Trigoon-cliënteel).

  Bijzonder legitiem belang: (direct) marketing

  Fidea biedt u als verzekeringnemer een gamma van producten en diensten aan in de verzekeringssector. Fidea kan zulks doen langs diverse kanalen: via onafhankelijke verzekeringsmakelaars, exclusieve zelfstandige verzekeringsagentschappen, langs het internet, via de post, over de telefoon, op evenementen. Fidea gaat daarbij ook in de toekomst mee met nieuwe technologische evoluties bijv. 

  • om de opmaak (“look&feel”) en misschien wel de opbouw van de internetpagina aan te passen aan uw wensen, die u uitdrukkelijk uitte of die van uw internetgedrag worden afgeleid
  • om advertenties op internetpagina’s aan te passen aan uw eerder getoonde interesse op het internet, in het kantoor of elders
  • om formulieren al met suggesties of gekende gegevens aan te vullen zodat u dat niet meer hoeft te doen (het zogenaamde “prefillen”), met de vraag deze gegevens te controleren op hun nauwkeurigheid en actualiteit;
  • om u de mogelijkheid te geven om eenvoudig informatie op te slaan, door te sturen naar potentieel geïnteresseerde personen (bijv. “stuur naar een vriend”-knop) of te publiceren op uw pagina op een sociale netwerksite (bijv. “deel dit bericht via facebook”-knop) 
  • ...

  Als u niet wenst gecontacteerd te worden door Fidea met informatie, reclame of voorstellen “op maat”, kan u zich verzetten tegen de verwerking van gegevens door of in opdracht van Fidea om u te benaderen. Meer informatie daarover vindt u onder de titel “Verzet tegen direct marketing”. Het belang hiervan kan niet worden onderschat, omdat Fidea ervan uit gaat dat wanneer u in beperkte mate – als cliënt – uw contactgegevens meedeelt aan Fidea, ze deze ook mag gebruiken om u informatie, reclame of voorstellen “op maat” te bezorgen (d.i. direct marketing) met betrekking tot andere Fidea verzekeringsproducten. Dit geldt in het bijzonder voor uw gsm-nummer en uw emailadres.

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, brengt Fidea diverse persoonsgegevens over u die haar ter beschikking staan samen (onder meer gegevens uit publieke bronnen zoals het Belgisch Staatsblad, de neerslag van gesprekken in het verzekeringsagentschap of andere contacten, polisdossiers of schadegevallen), evenals uw relaties met anderen (bijv. uw gezin, uw onderneming,…). De gegevens worden door uw verzekeringstussenpersoon en door de dossierbeheerders van Fidea, geïnterpreteerd. Zij worden daarbij ondersteund o.a. door centraal gestuurde bewerkingen en voorstellingen van die gegevens zoals:

  • het bepalen van algemene of specifieke cliëntenprofielen om beter uw behoefte, gedrag en/of waarde in te schatten; zoals 
   • de categorie van verzekeringnemer die u bent, particulier of bedrijf
   • uw risicoprofiel voor beleggingsverzekeringen (Tak 23), wat een samenvatting is van uw kennis en ervaring, uw financiële draagkracht en/of uw beleggingsdoelstellingen
   • de mate waarin bepaalde kenmerken van u als cliënt overeenstemmen met een model, bijv. u vertoont in uw productafname een gedrag dat erop wijst dat bepaalde verzekeringsproducten of -diensten nuttig kunnen zijn
   • of u zich op een “sleutelmoment” bevindt, zoals eerste of nieuwe job, huwelijk, wagen, woning, gezinsuitbreiding, pensioen,… waar bepaalde verzekeringsproducten of -diensten nuttig kunnen zijn
   • een profiel dat poogt in te schatten wat uw verwachtingen van Fidea zijn qua dienstverlening, zoals u neemt zelf steeds het initiatief naar verzekeringen toe, u wenst periodiek een doorlichting van uw portefeuille, een groeiende lokale onderneming (met o.a. nood aan aangepaste verzekeringen),…
  • het opvolgen van signalen die u gaf en die gerelateerd zijn aan producten aangeboden door of via Fidea, bijv.
   • deelname aan een wedstrijd
   • doorlopen van een simulatie
   • aanwezigheid op een event
   • gebruik van een toepassing
   • aanvraag van informatie
   • toekomstige gebeurtenissen (bv. de vervaldag van de groene kaart van uw wagen)
  • het bekijken van het overzicht van de producten en diensten die u afneemt om u eventueel een voorstel te doen van een pakket van diezelfde producten en diensten dat een pakketvoordeel oplevert
  • het meten van het (sub-)optimaal gebruik van een product of dienst, om u eventueel een ander, beter geschikt product of dienst voor te kunnen stellen
  • het bijhouden van een historiek van de (laatste) contactmomenten, om de frequentie van de contacten te kennen en op een aanvaardbaar niveau te houden (niet té)
  • het verwerken van premievervaldagen om u een gespreid betalingsplan te kunnen aanbieden
  • het opslaan van uw voorkeuren: of en hoe Fidea u mag contacteren met informatie, reclame of voorstellen “op maat” (per post, per telefoon, …).

  Fidea legt zichzelf een aantal beperkingen op, zoals onder meer: 

  • Fidea verzamelt geen gegevens bij kinderen jonger dan 15 jaar over hun financiële situatie of over anderen dan die kinderen zelf (bijv. de ouders), buiten de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger
  • Fidea verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden
  • Fidea maakt in het kader van direct marketing geen gebruik van:
   • automatische technieken van gegevensverzameling, d.i. toepassingen die het zonder tussenkomst van een mens bijv. uit een deel van het internet persoonsgegevens afromen,
   • spyware, 
   • respawning cookies, d.i. cookies die als je ze verwijdert stiekem worden vervangen,
   • tracking cookies, d.i. cookies die je gedrag volgen buiten de website die ze heeft geplaatst,
   • cookies met een levensduur van meer dan 2 jaar.

  Informatiemaatschappij - “e-commerce” (gsm, email,…)

  Als u uw gsm-nummer of email-adres opgeeft, dan kan dat gegeven gebruikt worden voor direct marketing. In principe zal voor alles wat buiten de wettelijke uitzonderingen valt (vnl. Fidea verzekeringsproducten), uw expliciete toestemming daartoe gevraagd worden. Mocht dit – bijv. door een vergetelheid of technische storing - niet zo zijn, dan verzoeken wij u: 

  • om dat te melden via een bericht aan de Data Protection Officer (DPO) van Fidea  (Privacy@Fidea.be), en
  • mocht u dat wensen, via de andere kanalen alvast uw verzet tegen verwerking voor direct marketing (zie daarvoor hierboven) te kennen te geven.

  Als u de cookie – door uw browserinstellingen of actief – aanvaardt, gaat Fidea ervan uit dat u toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit, zelfs als die gepersonaliseerd wordt (voor meer info, zie verder). Wenst u enkel anoniem gevolgd te worden, dan kunt u dat aangeven op de pagina die daarvoor specifiek is voorzien, kunt u uw cookie verwijderen of laten verwijderen aan het einde van elke sessie via uw browserinstellingen.

  Relaties en vertegenwoordiging »

  Fidea verwerkt ook de relatie met en in voorkomend geval de gegevens van verbonden personen (bijv. levenspartner, kinderen, andere inwonende gezinsleden, verzekerden, begunstigden,…) van u als verzekeringnemer.

  Verzekeringnemer-rechtspersoon

  Is de verzekeringnemer een rechtspersoon, dan aanvaardt hij, voor zoveel als nodig, – via zijn vertegenwoordiger - dat Fidea de relatie met en de gegevens van verbonden (rechts)personen (bijv. moederonderneming, dochterondernemingen, vertegenwoordigers, uiteindelijk begunstigden,…) verwerkt en zorgt hij er desgevallend voor dat doorgifte van de gegevens van die personen legitiem is.

  Vertegenwoordigers

  Als een (wettelijk) vertegenwoordiger handelt in zijn hoedanigheid van (wettelijk) vertegenwoordiger, geeft hij daardoor ook, waar nodig, toestemming om de persoonsgegevens van de vertegenwoordigde te verwerken. Dit houdt o.m. in: 

  • dat de ouder(s) toestemming geeft (geven) om de persoonsgegevens van zijn (hun) minderjarige kind(eren) te verwerken
  • dat de voorlopig bewindvoerder toestemming geeft om de persoonsgegevens van de persoon onder zijn bewind te verwerken
  • dat de curator toestemming geeft om de persoonsgegevens van de persoon onder curatele te verwerken
  • de volmachthouder toestemming geeft om de persoonsgegevens van de persoon die hij vertegenwoordigt, te verwerken
  • ...

  Doorgeven van (persoons)gegevens

  Vertegenwoordigers, ondernemingen en rechtspersonen die aan Fidea gegevens meedelen van natuurlijke personen die met hen verbonden zijn, mogen dit enkel doen in de mate dat de betrokken natuurlijke personen daarvan voldoende op de hoogte zijn en ermee instemmen. De vertegenwoordiger, onderneming of rechtspersoon, vrijwaart Fidea dan ook voor alle aanspraken (van de betrokkenen) op dit vlak. Zo bijv. staat Fidea niet in voor de naleving van de gegevensbeschermingswetgeving door de onderneming die een lijst met werknemers doorgeeft die gebruiker zijn van een bedrijfsvoertuig of verzekerden in het kader van een groepsverzekering.

  Toegang tot (persoons)gegevens

  Een vertegenwoordiger heeft toegang tot de gegevens van de vertegenwoordigde in het kader van zijn mandaat. Dit houdt dus in dat een vertegenwoordiger alleen toegang heeft tot die gegevens die werden verwerkt tijdens zijn mandaat, ook als dat mandaat ondertussen beëindigd is.    

  Uitwisseling van gegevens »

  Als er persoonsgegevens over u als verzekeringnemer worden uitgewisseld in het kader van het aangaan en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst is dat voornamelijk tussen u, uw verzekeringsbemiddelaar en Fidea.

  Als u uw premies niet zou betalen, kan Fidea de nodige informatie voor de invordering van die achterstallen ook overmaken aan invorderings- en/of advocatenkantoren. In zulke gevallen geeft Fidea ook, conform de regels van het register, deze informatie door aan het risicoregister van Datassur.

  Voor het overige zullen uitwisselingen van gegevens meestal gelinkt zijn aan uw hoedanigheid van verzekerde en/of begunstigde.

  Geautomatiseerde besluitvorming »

  In het kader van het (risico-)acceptatieproces gebruikt Fidea, afhankelijk van het soort verzekeringscontract en voornamelijk op basis van de antwoorden op de gestelde vragen en eventueel extra meegedeelde informatie over het te verzekeren risico, algoritmes die de beslissingsnemers ondersteunen in het zetten van een premie en/of het bepalen van (bijzondere) voorwaarden voor het verzekeringscontract.

  Voor eenvoudige verzekeringscontracten van risico’s binnen bepaalde voorwaarden, kan Fidea beslissen om in de regel het verzekeringsaanbod van verzekeringscontract te automatiseren. In dat geval kan u het aanbod afwijzen en/of vragen dat een medewerker van Fidea het aanbod (her)bekijkt.

  Veelgestelde vragen »

  Wat is Elit3? 

  Elit3 is een programma binnen Fidea dat verzekeringnemers van drie particuliere basisverzekeringen van Fidea bij eenzelfde verzekeringsbemiddelaar beloont. Zulke verzekeringnemers worden ook Elit3-cliënten genoemd. Meer informatie daarover kan u vinden op de pagina gewijd aan Elit3 en de specifieke website https://www.elite3.be.  

  Wat is Trigoon?

  Trigoon is een programma binnen Fidea dat verzekeringnemers van drie professionele basisverzekeringen van Fidea bij eenzelfde verzekeringsbemiddelaar beloont. Zulke verzekeringnemers worden ook Trigoon-cliënten genoemd. Meer informatie daarover kan u vinden op de pagina gewijd aan Trigoon.
   

  Wat is FATCA?

  FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Het is een Amerikaanse wetgeving die wereldwijd belastingontwijking door Amerikaanse burgers viseert. Deze wetgeving verplicht financiële instellingen buiten de Verenigde Staten (US) bepaalde inlichtingen over klanten die Amerikaanse burgers zijn, door te sturen naar de Amerikaanse belastingadministratie (IRS).

  De wet verplicht financiële instellingen (waaronder verzekeraars) jaarlijks de inlichtingen geviseerd door FATCA te verzenden aan de FOD Financiën. De FOD Financiën stuurt op haar beurt deze inlichtingen door naar de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

  Meer informatie daarover kan u vinden op de pagina gewijd aan CRS op de website van het Belgische ministerie van financiën.

  Wat is CRS?

  CRS staat voor Common Reporting Standard ofwel gemeenschappelijke norm inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen in fiscale aangelegenheden.

  Een Europese richtlijn (2014/107/EU) legt een automatische uitwisseling op van financiële inlichtingen tussen de lidstaten van de Europese Unie. 

  De wet verplicht financiële instellingen (waaronder verzekeraars) jaarlijks de bedoelde inlichtingen via de CRS naar de FOD Financiën te sturen. De FOD Financiën stuurt op haar beurt deze inlichtingen aan de fiscale administratie van het land waar de fiscale woonplaats van de rekeninghouder is gevestigd.

  Meer informatie daarover kan u vinden op de pagina gewijd aan CRS op de website van het Belgische ministerie van financiën.

   

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: