Schadegeval aangeven

verzekerde
Verzekerde

 • In dit onderdeel gaan we dieper in op de verwerking van gegevens van verzekerden, met andere woorden de personen die het voorwerp uitmaken van de verzekeringsovereenkomst. Voor de algemene informatie wordt verwezen naar het algemeen deel van de privacyverklaring.

  Dit deel gaat ook over die situatie waar u als verzekerde ook de verzekeringnemer bent, met andere woorden dat u de verzekeringsovereenkomst heeft aangegaan. In dat geval moet u de beide secties van deze privacyverklaring samen lezen.

  Maar er zijn situaties waar de verzekerde een andere persoon is dan de verzekeringnemer, bijv.

  • gezinsleden (partner en kinderen) kunnen onder de burgerlijke aansprakelijkheids- of rechtsbijstandverzekering verzekerd zijn
  • bijkomende gebruikelijke bestuurders kunnen onder een autoverzekering verzekerd zijn
  • mede-ontleners kunnen onder een schuldsaldo-verzekering verzekerd zijn
  • medewerkers van een bedrijf kunnen onder een groepsverzekering verzekerd zijn, zoals bij arbeidsongevallenverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen, tweede pijler pensioenverzekeringen, fleet autoverzekeringen, of professionele aansprakelijkheidsverzekeringen en
  • vrijwilligers van een organisatie kunnen onder een groepsverzekering verzekerd zijn

  Daarbij is het duidelijk dat voor sommige (groeps)verzekeringen de verzekerden niet altijd bij naam gekend zijn bij Fidea als verzekeraar. Dat betekent dat op het ogenblik van een geval van dekking (door de verzekeringnemer of verzekerde) bewezen zal moeten worden dat de verzekerde onder de dekking van de verzekering valt.

 • Gegevens »

  Informatie over het verzekerde risico

  Voorafgaand aan het sluiten van verzekeringscontracten verwerkt Fidea gegevens om een aanvraag te behandelen en een gedegen inschatting te maken over de wenselijkheid om het verzekeringscontract te sluiten en/of over de voorwaarden waaronder een verzekeringscontract wordt gesloten, zoals de premie of eventuele (specifieke) uitsluitingen van dekking.

  Fidea past daarbij - in overeenstemming met de verzekeringswetgeving - een zekere segmentatie toe. Meer informatie over de segmentatie die Fidea toepast, kan worden gevonden op Fidea’s website.

  De meeste informatie wordt verzameld op basis van een verklaring van de verzekeringnemer (en/of verzekerde). Een foutieve of onvolledige verklaring wordt gesanctioneerd op basis van het recht, bijv. door beperking van de verzekeringsdekking.

  Soms kan Fidea ter ondersteuning bewijsstukken vragen, zoals een rijbewijs voor een autoverzekering of een diploma voor de beroepsverzekering van specifieke beroepen.

  Informatie over (zaak)schade

  Bij een schadegeval zonder lichamelijke schade wordt informatie (incl. bewijs) over de schade in de regel aangebracht door de verzekerde en/of betrokken derden. Het gaat dan bijv. om

  • bij autoverzekeringen:
   • het ingevulde Europese aanrijdingsformulier
   • eventuele foto’s of camerabeelden
   • eventuele getuigenverklaringen
   • eventuele processen-verbaal
   • eventuele beslissingen door bevoegde rechtbanken
  • bij brandverzekeringen:
   • verklaringen van de verzekerde
   • foto’s van de schade
   • expertverslagen
  • bij aansprakelijkheidsverzekeringen:
   • verklaringen van de verzekerde
   • eventuele getuigenverklaringen
   • eventuele processen-verbaal
   • eventuele beslissingen door bevoegde rechtbanken

  Informatie over lichamelijke schade

  Bij een schadegeval met lichamelijke schade wordt informatie (incl. bewijs) over de schade in de regel aangebracht door de verzekerde. Het gaat dan bijv. om:

  • overlijdensverklaringen van een arts bij levensverzekeringen
  • arbeidsongeschiktheidsverklaringen van een (controle)arts
  • beoordeling van de lichamelijke schade, al dan niet aan de hand van de indicatieve tabel

  Bron van informatie »

  Acceptatie

  Bij de acceptatie van het risico, nl. het sluiten van de verzekeringspolis, is de bron van de informatie over de verzekerde meestal de verzekeringnemer en/of de verzekerde.

  Als de verzekerde ook de verzekeringnemer is, is dat eenvoudig. Als de verzekerde niet de verzekeringnemer is, maar bijv. een lid van het gezin van de verzekeringnemer of een werknemer van de verzekeringnemer, dan heeft de verzekeringnemer moeten verklaren dat hij die informatie mocht doorgeven en de verzekerde heeft ingelicht.

  Voor gezondheidsgegevens wordt soms gevraagd dat de informatie wordt opgemaakt door een arts.

  Schadeclaim

  Bij de uitoefening van de schadeclaim is de bron van de informatie over de verzekerde meestal de verzekerde zelf.

  Uitzondering daarop is de situatie van een levensverzekering, waarbij de bron van de informatie van het overlijden, meestal de erfgenamen en/of een arts zijn.

  Uitzondering daarop is de situatie waar de informatie afkomstig is van derden, waaronder getuigen, dokters en overheidsinstanties. Fidea kan deze bronnen rechtstreeks aanspreken, o.a. om de feiten te controleren. 

  Tussenkomst van de verzekeringsbemiddelaar

    Als de verzekerde communiceert via een verzekeringsbemiddelaar (verzekeringsmakelaar of -agent), dan wordt er standaard vanuit gegaan dat de verzekeringsbemiddelaar de verzekerde vertegenwoordigt. Dit houdt in dat:

  • Fidea geen verantwoordelijkheid opneemt voor de verwerking die de verzekeringsbemiddelaar voert. Dat geldt in het bijzonder voor gezondheidsgegevens of gerechtelijke gegevens
  • Fidea ervan uitgaat dat de verzekerde die via een verzekeringsbemiddelaar communiceert of heeft gecommuniceerd, er – behoudens expliciet schriftelijk tegenbericht - geen bezwaar tegen heeft dat de betrokken verzekeringsbemiddelaar verder als zijn vertegenwoordiger wordt gezien, wat onder meer inhoudt dat de verzekeringsbemiddelaar op de hoogte kan worden gehouden van de lopende schadedossiers, Fidea erop mag vertrouwen dat informatie doorgegeven door de verzekeringsbemiddelaar van de verzekerde komt, enz.

  Basis voor en doel van de verwerking »

  Fidea verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van verzekerden voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. Per doeleinde worden enkel de relevante gegevens verwerkt. 

  Naleven van de wet

  Fidea is op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken, de meest omvattende daarvan zijn:

  • de boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen volgens de boekhoudwetgeving (o.a. de KB’s van 17 november 1994 en 13 februari 1996), waar de onderliggende informatie (zoals schuldvorderingen en betalingen) tot minstens 7 jaar na de afsluiting van het betrokken boekjaar moet worden bijgehouden
  • de verplichting om met betrekking tot arbeidsongevallen informatie door te geven aan de betrokken federale overheidsdienst (Fedris), waarvoor desgevallend het Rijksregister dient te worden gebruikt, die worden bewaard tot bewijs van nakoming van die verplichting
  • de verplichting om met betrekking tot pensioenverzekeringen informatie door te geven aan de betrokken federale overheidsdienst (Sigedis), waarvoor desgevallend het Rijksregister dient te worden gebruikt, die worden bewaard tot bewijs van nakoming van die verplichting
  • de verplichting om bij overlijden een overzicht van de tegoeden van de overledene over te maken aan de overheid, d.i. de belastingwetgeving (o.a. het wetboek successierechten), die worden bewaard tot bewijs van nakoming van die verplichting

  Beoordeling voor het sluiten van een contract

  Voorafgaand aan het sluiten van verzekeringscontracten verwerkt Fidea gegevens om een aanvraag te behandelen en een gedegen inschatting te maken over de wenselijkheid om het verzekeringscontract te sluiten en/of over de voorwaarden waaronder een verzekeringscontract wordt gesloten, zoals de premie of eventuele (specifieke) uitsluitingen van dekking. 

  Fidea past daarbij - in overeenstemming met de verzekeringswetgeving - een zekere segmentatie toe. Meer informatie over de segmentatie die Fidea toepast, kan worden gevonden op Fidea’s website

  Informatie over de verzekerde is – om het verzekerde risico in te kunnen schatten - vooral belangrijk bij persoonsgebonden verzekeringen, zoals levensverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen, arbeidsongevallenverzekeringen, pensioenverzekeringen, enz.

  De meeste informatie wordt verzameld op basis van een verklaring van de verzekeringnemer en/of verzekerde. Een foutieve of onvolledige verklaring wordt gesanctioneerd op basis van het recht. 

  Soms kan Fidea ter ondersteuning bewijsstukken vragen, zoals een rijbewijs voor een autoverzekering of een diploma voor de beroepsverzekering van specifieke beroepen.

  Als er gezondheidsgegevens worden opgevraagd (bijv. via een medische vragenlijst of een medisch rapport door een arts) en verder verwerkt in dit kader is dat ten dele gebaseerd op een wettelijke verplichting (incl. de mededelingsplicht van de verzekerde) en (soms) ten dele op basis van de toestemming van de verzekerde, die kan voortvloeien uit het overmaken van de gegevens. 

  Uitvoering van de verzekeringsovereenkomst

  Bij een schadegeval wordt informatie over het schadegeval verwerkt om het af te wikkelen. Dat houdt onder andere in dat op basis van het bewijs de rechtsvordering van de verzekerde en/of de begunstigde wordt onderzocht op basis van de verzekeringsovereenkomst (met de verzekeringnemer) rekening houdend met eventuele andere rechten (zoals t.a.v. andere verzekeraars of mutualiteiten).

  Een schadegeval wordt gelinkt aan de verzekeringspolis en dus aan de verzekeringnemer. Voor het overige wordt de informatie van het schadedossier voornamelijk gelinkt aan: 

  • de verzekerde, ongeacht of het gaat over
   • de persoon van de verzekerde (bijv. het bereiken van een leeftijd, lichamelijke letsels of overlijden),
   • zijn acties (bijv. het berokkenen van schade), 
   • zijn goederen (bijv. wagen, woning, inboedel,…), en
  • desgevallend aan de begunstigde (waarvoor we verwijzen naar de daaraan gewijde sectie van deze privacyverklaring).

  Voorbeelden van verwerkingen ter uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten zijn de verwerking van aangiften, de beoordeling van de dekking, onderzoeken naar de elementen al dan niet door tussenkomst van experten, contacten met andere betrokken partijen (zoals andere verzekeraars, schadeveroorzakers, verzekerden, begunstigden,…), schadebegroting, schaderegeling met de begunstigde / het slachtoffer eventueel via diens eigen verzekeraar of vertegenwoordiger (bijv. diens advocaat), geschillenbeslechting voor een rechtbank, uitkering van vergoedingen, onderzoeken van afwijkingen van de statistieken (bijv. een hoger dan gemiddeld aantal schadegevallen en/of schadelast),…

  Bijzonder legitiem belang: fraudebestrijding

  Zonder afbreuk te doen aan de legitieme belangen opgelijst in het algemene deel van deze privacyverklaring en de vermelding daarin van fraudebestrijding, vestigen we hier extra aandacht op de fraudebestrijding. Fraudebestrijding is een legitiem belang voor elke verzekeraar, maar hoort eigenlijk ook thuis in de naleving van de wettelijke verplichting dat verzekeraars aan degelijk risicobeheer moeten doen en in de uitvoering van de overeenkomst, want het houdt een controle op de risico-declaratie en op de schadeclaim in.

  Fidea zet in op fraudebestrijding, zowel bij de doorgifte van gegevens om het risico te beoordelen, als bij schadeaangiften. Fidea doet dit niet alleen uit eigenbelang, maar ook in het belang van haar klanten en in het belang van de sector. Uiteraard leidt het terugdringen van fraude tot correctere uitbetalingen en dus tot lagere kosten voor Fidea. Bij een teruggedrongen fraudepercentage kan Fidea beslissen tot lagere premies, omdat het deel van de premie dat slaat op de afdekking van het frauderisico lager is. Bij een teruggedrongen fraudepercentage kan Fidea beslissen verzekerden onder een Fidea verzekering een lagere franchise te vragen, minder uitsluitingen in de verzekeringsovereenkomst op te nemen, enz. De voordelen van een lagere fraudepercentage gelden doorheen de ganse sector.                                                                                               

  De fraudebestrijding houdt naar gegevensverwerking onder meer in:

   

  • dat bewijzen moeten worden voorgelegd om de schadeclaim van de verzekerde te ondersteunen en dat die nagekeken en weerlegd kunnen worden, bijv. door controleartsen of privédetectives
  • dat situaties die beantwoorden aan typesituaties waar fraude statistisch gezien vaker voorkomt (“fraudetypologieën”), als zodanig gevlagd worden en bijzondere aandacht krijgen
  • dat situaties waarin u expliciet of impliciet erkend heeft dat uw risico-declaratie of uw aangifte overdreven, fictief of anderszins frauduleus was, worden geregistreerd, en onder voorwaarden zelfs doorgegeven worden aan andere verzekeraars (via Datassur, waarover meer in de sectie “gegevens” van deze privacyverklaring) 
  • dat Fidea desgevallend dekking onder de verzekering geheel of gedeeltelijk kan weigeren
  • dat Fidea de nodige stappen kan ondernemen om eventueel onterecht verkregen bedragen terug te vorderen
  • dat bij ernstige gevallen Fidea klacht kan neerleggen bij de bevoegde instanties 

   

  Relaties en vertegenwoordiging »

  Fidea verwerkt ook de relatie met en in voorkomend geval de gegevens van verbonden personen (bijv. verzekeringnemer, levenspartner, kinderen, andere inwonende gezinsleden, begunstigden,…) van u als verzekerde.

  Verzekerde-rechtspersoon

  Is de verzekerde een rechtspersoon, dan aanvaardt hij, voor zoveel als nodig, – via zijn vertegenwoordiger – dat Fidea de relatie met en de gegevens van verbonden (rechts)personen (bijv. moederonderneming, dochterondernemingen, vertegenwoordigers, uiteindelijk begunstigden,…) verwerkt en zorgt hij er desgevallend voor dat doorgifte van de gegevens van die personen legitiem is.

  Vertegenwoordigers

  Als een (wettelijk) vertegenwoordiger handelt in zijn hoedanigheid van (wettelijk) vertegenwoordiger, geeft hij daardoor ook, waar nodig, toestemming om de persoonsgegevens van de vertegenwoordigde te verwerken. Dit houdt o.m. in: 

  • dat de ouder(s) toestemming geeft (geven) om de persoonsgegevens van zijn (hun) verzekerde minderjarige kind(eren) te verwerken
  • dat de voorlopig bewindvoerder toestemming geeft om de persoonsgegevens van de verzekerde persoon onder zijn bewind te verwerken
  • dat de curator toestemming geeft om de persoonsgegevens van de verzekerde persoon onder curatele te verwerken
  • de volmachthouder toestemming geeft om de persoonsgegevens van de verzekerde persoon die hij vertegenwoordigt, te verwerken
  • ...

  Doorgeven van (persoons)gegevens

  Vertegenwoordigers, ondernemingen en rechtspersonen die aan Fidea gegevens meedelen van natuurlijke personen die met hen verbonden zijn, mogen dit enkel doen in de mate dat de betrokken natuurlijke personen daarvan voldoende op de hoogte zijn en ermee instemmen. De vertegenwoordiger, onderneming of rechtspersoon, vrijwaart Fidea dan ook voor alle aanspraken (van de betrokkenen) op dit vlak. Zo bijv. staat Fidea niet in voor de naleving van de gegevensbeschermingswetgeving door de onderneming die een lijst met werknemers doorgeeft die gebruiker zijn van een bedrijfsvoertuig of verzekerden in het kader van een groepsverzekering.

  Toegang tot (persoons)gegevens

  Een vertegenwoordiger heeft toegang tot de gegevens van de vertegenwoordigde in het kader van zijn mandaat. Dit houdt dus in dat een vertegenwoordiger alleen toegang heeft tot die gegevens die werden verwerkt tijdens zijn mandaat, ook als dat mandaat ondertussen beëindigd is.    

  Uitwisseling van gegevens »

  Acceptatie

  Als er persoonsgegevens over u als verzekerde worden uitgewisseld in het kader van de acceptatie is dat voornamelijk tussen de verzekeringnemer, zijn verzekeringsbemiddelaar en Fidea. Meestal is dat dan wel beperkt tot basisgegevens zoals identificatie en uw link met de verzekeringnemer, aangezien voor verdere informatie Fidea meestal informatie van u als verzekerde vraagt.

  Vordering

  Bij levensverzekeringen wordt aan Fidea een overlijdensverklaring overgemaakt door de vaststellende arts, in uitzonderlijke gevallen na een autopsie.

  Bij hospitalisatieverzekeringen kan u er als verzekerde voor kiezen om een platform waarmee Fidea samenwerkt te gebruiken, bijv. AssurCard waarbij het ziekenhuis de verzorgingskosten bezorgt aan Fidea. Fidea betaalt vervolgens rechtstreeks aan het ziekenhuis (derdenbetalersregeling).

  Om uw vordering als verzekerde te beoordelen worden afhankelijk van de omstandigheden bepaalde persoonsgegevens gedeeld met:

  • de verzekeringnemer
  • interne of externe experten met kennis van zaken op het relevante gebied van
   • materiële schade (afhankelijk van de schade)
   • lichamelijke schade (controleartsen)
   • het recht (advocaten)
  • betrokken derde partijen, zoals:
   • een mede- of herverzekeringsonderneming 
   • een mutualiteit die hetzelfde risico gedeeltelijk, maar vanuit een andere hoek verzekert
   • een bevoegde overheidsdienst zoals  het Fonds voor Arbeidsongevallen

  Bij verzekeringen van zaken waarvoor een ander aansprakelijk is of kan zijn, kan Fidea die aansprakelijke partij (desgevallend in uw naam en voor uw rekening of, na overdracht, in eigen naam) of diens verzekeraar aanspreken tot betaling van de uitgekeerde vergoeding of een deel daarvan. In zulke gevallen moet Fidea, om die rechtsvordering te staven, de nodige gegevens overmaken zodat de aansprakelijke partij of diens verzekeraar de vordering kan beoordelen en kan beslissen om de zaak buitengerechtelijk dan wel voor de rechtbanken te regelen.

  Bij bijzonder ernstige dossiers kan het zijn dat de herverzekeraar van Fidea vraagt om zulke dossiers individueel te (her)beoordelen of – als het om meerdere dossiers gaat die samen een bepaalde drempel hebben overschreven (bijv. storm, collectieve actie dossiers,…) – een aantal ervan.

  Geautomatiseerde besluitvorming »

  In het kader van het (risico-)acceptatieproces gebruikt Fidea, afhankelijk van het soort verzekeringscontract en voornamelijk op basis van de antwoorden op de gestelde vragen en eventueel extra meegedeelde informatie over het te verzekeren risico, algoritmes die de beslissingsnemers ondersteunen in het zetten van een premie en/of het bepalen van (bijzondere) voorwaarden voor het verzekeringscontract. 

  Veelgestelde vragen »

  Tot wie richt ik als verzekerde gezondheidsinformatie die ik aan Fidea zend?

  Gezondheidsgegevens stuurt u aan Fidea op haar zetel, maar ter attentie van de raadsgevend geneesheer (cf. artikel 61 Wet verzekeringen).

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: