Schadegeval aangeven

Vrij Aanvullend Pensioen (VAP)
Vrij Aanvullend Pensioen (VAP)

 • U bent zelfstandige? Dan weet u ongetwijfeld dat uw wettelijk pensioen laag zal zijn. Zelf sparen voor een aanvullend pensioen is een must. En met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) geniet u nu al van een interessant fiscaal voordeel.

  Fidea biedt u het Flexibel VAP Saving Plan aan: een spaarplan dat u tevens de mogelijkheid biedt uw nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen indien u zou overlijden.

  Het Flexibel VAP Saving Plan is  bedoeld om op lange termijn te sparen, fiscaal gestimuleerd via het stelsel Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

  U kiest zelf wat u spaart!

  De bijdrage om uw aanvullend pensioen op te bouwen bedraagt maximaal 8,17% van de beroepsinkomsten, met een absoluut maximum van € 3 291,30*. Daarnaast kiest u zelf wat u het beste uitkomt: stort u het liefst jaarlijks uw volledige premie in één keer? Of spreidt u uw stortingen halfjaarlijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks?

  *inkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021

  Goed om weten: u kunt een deel van uw opgebouwd pensioenkapitaal gebruiken om uw vastgoed te financieren. Vraag ernaar bij uw bemiddelaar!

  Gewaarborgd rendement

  Elke gestorte premie wordt belegd tegen de rentevoet die op dat moment van toepassing is (tak 21). De intrestvoet blijft gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van de verzekering. Fidea engageert zich dan tot de terugbetaling van het bedrag (na afhouding van kosten en taksen) dat u in tak 21 stort, opgerent aan deze gewaarborgde intrestvoet*. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract: zowel naar beneden als naar boven. 

  Daarnaast beslist Fidea elk jaar over een eventuele winstdeling. Deze kan uw rendement verhogen maar is niet gewaarborgd. 

  Fiscaal voordeel

  Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is zowel tijdens als aan het einde van de rit fiscaal interessant.

  Uw jaarlijkse premies:

  • Zijn vrijgesteld van premietaks, in tegenstelling tot een POZ of IPT
  • Kunt u aftrekken als beroepskost (aan de marginale aanslagvoet)*, waardoor uw verplichte sociale bijdragen dalen

  *indien u de wettelijke voorwaarden naleeft en beperkt tot het jaarlijkse fiscale maximum.

  U kunt het VAPZ combineren met pensioensparen,langetermijnsparen én een IPT (indien u een vennootschap heeft) of een POZ (indien u zonder vennootschap werkt) voor een nog groter totaal fiscaal voordeel. 

  U geniet een fiscaal voordeel tijdens de duur van uw contract. Dat wil zeggen dat bij de uitbetaling bij uw (vervroegd) wettelijk pensioen de fiscus een stukje terugvraagt.

  Hou dan rekening met volgende afhoudingen:

  • Een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0 tot 2%), ook op de eventuele winstdeelname;
  • Een belasting volgens het stelsel van de fictieve rente. Deze belasting wordt berekend op het pensioenkapitaal (zonder eventuele winstdeelname). Blijft u actief tot de wettelijke pensioenleeftijd, of gaat u op pensioen na een volledige loopbaan van 45 jaar (maar u heeft de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt), dan wordt slechts 80% van het pensioenkapitaal in aanmerking genomen, een extra voordeel dus.

  De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen. 

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden en de infofiche over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels 
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  U staat er ongetwijfeld niet graag bij stil: wat als u plots zou overlijden of door ziekte of ongeval langere tijd uw activiteit niet meer kunt uitoefenen? Uw inkomsten vallen weg, maar uw onkosten blijven lopen en uw nabestaanden moeten wel verder. Daarom voorziet het Flexibel VAP Saving Plan in een bescherming bij overlijden en een bescherming bij arbeidsongeschiktheid.

  Bij overlijden

  De uitkering bij overlijden is standaard gelijk aan de opgebouwde reserve op het moment van overlijden. Als u als verzekerde overlijdt, dan wordt dit bedrag bij overlijden uitgekeerd aan uw begunstigde(n) bij overlijden. U kunt zelf één of meerdere begunstigden aanduiden.

  Daarnaast is het mogelijk een extra overlijdensdekking af te sluiten in uw Flexibel VAP Saving Plan-contract. Voor deze aanvullende waarborg wordt een risicopremie vastgesteld.

  Fidea biedt diverse mogelijkheden aan. U kunt hieruit één overlijdensdekking kiezen die gecombineerd kan worden met de aanvullende waarborg ‘overlijden door ongeval’.

  • Waarborg overlijden tot minimum kapitaal:
   In het geval van overlijden van de verzekerde, heeft de begunstigde recht op het hoogste kapitaal van ofwel de opgebouwde reserves op het moment van overlijden ofwel het vastgelegde minimum kapitaal.
  • Waarborg overlijden aanvullend kapitaal:
   In het geval van overlijden van de verzekerde, heeft de begunstigde recht op de opgebouwde reserves op het moment van overlijden en een aanvullend kapitaal.
  • Waarborg overlijden door ongeval:
   In geval van overlijden van de verzekerde binnen één jaar ten gevolge van een ongeval, en waarbij dit overlijden voorvalt tijdens de looptijd van het Flexibel VAP Saving Plan, wordt een kapitaal uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden. Het bijkomend kapitaal overlijden door ongeval bedraagt 100% of 200% van het kapitaal overlijden. U beslist bij aanvang van het contract over het percentage. De uitkering geldt ook indien de verzekerde blijvend en volledig invalide is ten gevolge van ongeval dat voorvalt tijdens de looptijd van het Flexibel VAP Saving Plan.

  ► Opgelet! Indien het overlijden veroorzaakt werd door een opzettelijke daad van de begunstigde bij overlijden of op zijn aanmoediging, zal de reserve niet aan hem worden uitgekeerd. In dat geval komt de reserve toe aan de begunstigde bij overlijden die na de eerste begunstigde in aanmerking zou komen.

  Daarnaast zijn er uitsluitingen van toepassing bij de ‘waarborg overlijden door ongeval’, zoals onder meer:

  • Door opzettelijke daden van de verzekerde, behalve in geval van redding van personen of goederen;
  • Bij ongevallen veroorzaakt door de grove schuld van de verzekerde, bijvoorbeeld in een staat van verminderd bewustzijn veroorzaakt door alcoholintoxicatie of het gebruik van andere middelen dan alcoholische dranken;
  • Bij ongevallen veroorzaakt door verzekerden bij het uitlokken van of deelnemen aan weddenschappen of uitdagingen.

  De volledige lijst van uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden. U kunt deze vinden in de rechterkolom of  bij uw bemiddelaar.

  Bij arbeidsongeschiktheid

  Als u als zelfstandige gedurende enkele maanden of langer niet kunt werken door een ongeval of ziekte, dan ontvangt u een beperkte uitkering van de Sociale Zekerheid. Onvoldoende om alle lopende kosten te blijven betalen en uw gezin mee te onderhouden. Daarom is een aanvullende waarborg bij arbeidsongeschiktheid waardevol.

  Bij Fidea kunt u twee waarborgen bij uw VAP afsluiten:

  • Een verzekering Gewaarborgd Inkomen: u ontvangt maandelijks een bedrag bovenop uw ziekte-uitkering
  • Een verzekering Premieteruggave: Fidea betaalt u uw premies van uw Flexibel VAP Saving Plan-contract terug gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid

  Er kunnen uitsluitingen van toepassing zijn voor de aanvullende waarborgen bij arbeidsongeschiktheid, zoals de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door:

  • Opzet van de verzekeringnemer of van de verzekerde, tenzij het gaat om een verantwoorde poging tot het redden van mensen of goederen;
  • Door ziektes als gevolg van overmatig gebruik van alcohol of drugs (verdovende, hallucinerende of andere geestesverminderende of geestesverruimende producten);
  • Door ongevallen overkomen in staat van dronkenschap of een volgens de Belgische wetgeving strafbare alcoholintoxicatie of in een toestand die het gevolg is van het gebruik van drugs, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze gronden van uitsluiting en het schadegeval.

  De volledige lijst van uitsluitingen leest u in de algemene voorwaarden, te verkrijgen bij uw bemiddelaar of te consulteren op https://www.fidea.be.

  Wenst u meer informatie over dit product, over hoe u zich optimaal kunt beschermen, welke  waarborg het beste bij u past en welke spaarformule het best aan uw risicoprofiel beantwoordt? Neem dan contact op met uw Crelan-bemiddelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en behoeften mee in kaart brengen en u adviseren over welke formule het beste bij u past. 

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

  Beleggen of sparen kan o.a. onderstaande risico’s inhouden:

  • Kapitaalsgarantie tak 21
   Op een tak 21-verzekering zijn taksen en kosten van toepassing op de premies die u investeert. Deze taksen en kosten kunnen tot gevolg hebben dat u op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet uw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt. 
  • Renterisico
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in obligaties schommelt de waarde van uw investering mee met de rente. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Wisselkoersrisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in fondsen met vreemde munten schommelt de waarde van uw investering mee met de wisselkoersen. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Kapitaalrisico:
   wanneer u belegt in tak 23 schommelt de waarde van uw ingelegd kapitaal mee met de situatie op de  financieel-economische markten.
  • Faillissement van de maatschappij:
   wanneer u belegt in tak 21 kan het zijn dat uw ingelegd kapitaal niet volledig kan worden terugbetaald ingeval van een faillissement van Fidea nv. In dit geval kunt u wel beroep doen op de wettelijke Belgische depositobescherming voor een bedrag van maximaal €100 000,00 per persoon en per verzekeringsonderneming.

  *In bovenstaand overzicht is de verwijzing naar tak 23 enkel relevant indien de optie winstdeling tak 23 onderschreven werd.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: