Schadegeval aangeven

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen POZ
Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

 • U bent zelfstandige zonder vennootschap? Dan weet u ongetwijfeld dat uw wettelijk pensioen laag zal zijn. Gelukkig kunt u uw pensioen fiscaal voordelig aanvullen en dit op verschillende manieren. U kende al het VAP (Vrij Aanvullend Pensioen) en het klassieke Pensioensparen, waarmee u beperkte bedragen per jaar kan sparen. Sinds kort kunt u dit uitbreiden met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). En dat bovenop uw VAP en Pensioensparen.

  U kiest zelf wat u spaart!

  U kiest zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. U moet er wel rekening mee houden dat wanneer u spaart via uw POZ uw totale pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw gemiddeld inkomen van de laatste drie jaar. Spaart u meer, dan verliest u een deel van het fiscale voordeel van uw pensioenplan.

  Daarnaast kiest u zelf wat u het beste uitkomt: stort u het liefst jaarlijks uw volledige premie in één keer? Of spreidt u uw stortingen halfjaarlijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks?

  Keuze tussen tak 21 en/of tak 23

  U bepaalt zelf wat er met uw bijdragen gebeurt. U kunt kiezen om uw bijdrage te beleggen in tak 21, tak 23 of een mix van beiden. U kunt aan de hand van een persoonlijke verdeelsleutel de veiligheid en gegarandeerde rendement van tak 21 combineren met het potentieel hoger rendement van tak 23.

  Voor tak 21 wordt elke gestorte premie belegd tegen de rentevoet die op dat moment van toepassing is. De intrestvoet blijft gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van de verzekering. Daarnaast beslist Fidea elk jaar over een eventuele winstdeling. Deze kan uw rendement verhogen maar is niet gewaarborgd.

  Voor tak 23 wordt elke gestorte premie belegd aan een rendement dat niet gegarandeerd is en afhankelijk is van de prestatie van één of meerdere tak 23-beleggingsfondsen.

  Fiscaal aantrekkelijk

  De premies die u in uw POZ stort, geven recht op een belastingvoordeel van 30%. Op voorwaarde dat u de 80%-regel respecteert.

  Bij de uitbetaling van het eindkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd betaalt u slechts 10% belasting.

  De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de cliënt en kan in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen. 

  U en uw gezin beschermen

  Wenst u zichzelf en uw gezin extra te beschermen? Kies dan voor aanvullende waarborgen. Het Flexibel POZ Saving Plan biedt u de mogelijkheid om:

  • een aanvullend kapitaal overlijden in de polis te laten verzekeren. Zo garandeert u de uitbetaling van een extra kapitaal aan uw naasten bovenop de gespaarde reserve indien u overlijdt voor pensioenleeftijd. 
  • een aanvullend kapitaal bij ongeval te laten verzekeren. Zo kunt u zichzelf en uw naasten indekken tegen de financiële gevolgen van uw overlijden ten gevolge van een ongeval, maar ook bij volledige en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.
  • een gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheidaf te sluiten. Bij een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ontvangt u een extra financiële ondersteuning bovenop de uitkering van het Riziv.
  • premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Bij een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeringsmaatschappij de premiebetaling van uw POZ-contract op zich gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid.

  Spaar- en beleggingsdoelstellingen 

  Tak 21-luik:
  De intrestvoet op de stortingen in het tak 21-luik wordt gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij, die zich engageert tot de terugbetaling van het bedrag (na afhouding van kosten en taksen) dat u in tak 21 stort, opgerent aan de gewaarborgde intrestvoet.

  Tak 23-luik:
  Binnen dit luik mikt u met uw storting(en) op een potentieel hoger rendement dan bij tak 21. De fondsen waarin u belegt zijn aangepast aan uw beleggersprofiel.

  De fondsenbeheerders volgen de evoluties en tendensen op de financiële markten van nabij op en spelen hier op in.

  Flexibel POZ Saving Plan is steeds bedoeld om op lange termijn te sparen, fiscaal gestimuleerd via het stelsel Pensioentoezegging voor Zelfstandigen. 

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden en de infofiche over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels 
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Wenst u meer informatie over dit product, over hoe u zich optimaal kan beschermen, welke  waarborg het beste bij u past en welke spaarformule het best aan uw risicoprofiel beantwoordt? Neem dan contact op met uw Crelan-bemiddelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en behoeften mee in kaart brengen en u adviseren over welke formule het beste bij u past. 

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

  Beleggen of sparen kan o.a. onderstaande risico’s inhouden:

  • Kapitaalsgarantie tak 21

   Op een tak 21-verzekering zijn taksen en kosten van toepassing op de premies die u investeert. Deze taksen en kosten kunnen tot gevolg hebben dat u op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet uw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt.

  • Renterisico
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in obligaties schommelt de waarde van uw investering mee met de rente. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Wisselkoersrisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in fondsen met vreemde munten schommelt de waarde van uw investering mee met de wisselkoersen. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Kapitaalrisico:
   wanneer u belegt in tak 23 schommelt de waarde van uw ingelegd kapitaal mee met de situatie op de  financieel-economische markten.
  • Faillissement van de maatschappij:
   wanneer u belegt in tak 21 kan het zijn dat uw ingelegd kapitaal niet volledig kan worden terugbetaald ingeval van een faillissement van Fidea nv. In dit geval kunt u wel beroep doen op de wettelijke Belgische depositobescherming voor een bedrag van maximaal €100 000,00 per persoon en per verzekeringsonderneming.

   

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: