Schadegeval aangeven

Individuele Pensioentoezeggingen (IPT)
Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandigen (IPT)

 • U bent bedrijfsleider van uw vennootschap en wilt graag uw wettelijk pensioen aanvullen? Dan is de Individuele Pensioentoezegging (IPT) zeker iets voor u. De bijdrage voor uw IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap, wat u zowel de eigenaar als de rechtstreeks begunstigde maakt.

  U kiest zelf wat u spaart!

  U kiest zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. Er is geen absoluut maximum wat premies betreft, er is enkel de regel dat wanneer u spaart via IPT uw totale pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarloon. Indien dit wel het geval is, verliest uw vennootschap een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan. Daarnaast kiest u zelf wat u het beste uitkomt: stort u het liefst jaarlijks uw volledige premie in één keer? Of spreidt u uw stortingen halfjaarlijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks?

  Keuze tussen tak 21 en/of tak 23

  U bepaalt zelf wat er met uw bijdragen gebeurt. U kunt kiezen om uw bijdrage te beleggen in tak 21, tak 23 of een mix van beiden. U kunt aan de hand van een persoonlijke verdeelsleutel de veiligheid en gegarandeerde rendement van tak 21 combineren met het potentieel hoger rendement van tak 23.

  Voor tak 21 wordt elke gestorte premie belegd tegen de rentevoet die op dat moment van toepassing is. De intrestvoet blijft gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van de verzekering. Daarnaast beslist Fidea elk jaar over een eventuele winstdeling. Deze kan uw rendement verhogen maar is niet gewaarborgd. Deze winstdeling kan nadien ook in tak 23 belegd worden. 

  Voor tak 23 wordt elke gestorte premie belegd aan een rendement die niet gegarandeerd is en afhankelijk is van de prestatie van één of meerdere tak 23-beleggingsfondsen.

  Fiscaal voordeel

  De gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost voor uw vennootschap. 

  De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de cliënt en kan in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen. 

  U en uw gezin beschermen

  Wenst u zichzelf en uw gezin extra te beschermen? Dan is een aanvullende waarborg de oplossing! Hiermee kunt u zich indekken tegen de financiële gevolgen van een volledige en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval en garandeert u de uitbetaling van een extra kapitaal aan uw naasten bovenop de reeds gespaarde reserve indien u overlijdt voor pensioenleeftijd.

  Spaar-en beleggingsdoelstellingen 

  Tak 21-luik:
  De intrestvoet op de stortingen in het tak 21-luik wordt gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij, die zich engageert tot de terugbetaling van het bedrag (na afhouding van kosten en taksen) dat de verzekeringnemer in tak 21 stort, opgerent aan de gewaarborgde intrestvoet.

  Tak 23-luik:
  Binnen dit luik mikt de verzekeringnemer met zijn storting(en) op een potentieel hoger rendement dan bij tak 21. De fondsen waarin hij belegt zijn aangepast aan zijn beleggersprofiel. De fondsenbeheerders volgen de evoluties en tendensen op de financiële markten van nabij op en spelen hier op in.

  Flexibel IPT Saving Plan biedt de verzekeringnemer de mogelijkheid om een aanvullend kapitaal overlijden in de polis te laten verzekeren.

  Flexibel IPT Saving Plan is bedoeld om op lange termijn te sparen, fiscaal gestimuleerd via het stelsel Individuele Pensioenstoezegging (voor Zelfstandigen).

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden en de infofiche over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Fidea nv, Delacenseriestraat 1 in 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen , Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB. Verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht met codenummer 0033 en toelating om levensverzekeringen aan te bieden in België.
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Fidea, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Wenst u meer informatie over dit product, over hoe u zich optimaal kan beschermen, welke  waarborg het beste bij u past, enzovoort? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. 

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier. 

  Beleggen of sparen kan o.a. onderstaande risico’s inhouden:

  • Renterisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in obligaties schommelt de waarde van uw investering mee met de rente. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Wisselkoersrisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in fondsen met vreemde munten schommelt de waarde van uw investering mee met de wisselkoersen. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Kapitaalrisico:
   wanneer u belegt in tak 23 schommelt de waarde van uw ingelegd kapitaal mee met de situatie op de  financieel-economische markten.
  • Faillissement van de maatschappij:
   wanneer u belegt in tak 21 kan het zijn dat uw ingelegd kapitaal niet volledig kan worden terugbetaald ingeval van een faillissement van Fidea nv. In dit geval kunt u wel beroep doen op de wettelijke Belgische depositobescherming voor een bedrag van maximaal €100 000,00 per persoon en per verzekeringsonderneming.

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen