Schadegeval aangeven

Individuele Pensioentoezeggingen (IPT)
Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandigen (IPT)

 • U bent bedrijfsleider van uw vennootschap en wilt graag uw wettelijk pensioen aanvullen? Dan is de Individuele Pensioentoezegging (IPT) zeker iets voor u. Uw vennootschap betaalt de bijdrage voor uw IPT, u ontvangt op het einde van de rit het bijeen gespaarde kapitaal.

  Fidea biedt u het Flexibel IPT Saving Plan aan: een spaarplan dat u tevens de mogelijkheid biedt uw nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen als u zou overlijden.

  Het Flexibel IPT Saving Plan is bedoeld om op lange termijn te sparen, fiscaal gestimuleerd via het stelsel Individuele Pensioentoezegging (voor Zelfstandigen).

  U kiest zelf wat u spaart!

  U kiest zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. Er is geen absoluut maximum wat premies betreft, er is enkel de regel dat wanneer u spaart via IPT uw totale pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarloon. Indien dit wel het geval is, verliest uw vennootschap een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan. 

  Daarnaast kiest u zelf wat u het beste uitkomt: stort u het liefst jaarlijks uw volledige premie in één keer? Of spreidt u uw stortingen halfjaarlijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks?

  Goed om weten: u kunt een deel van uw opgebouwd pensioenkapitaal gebruiken om uw vastgoed te financieren. Vraag ernaar bij uw bemiddelaar! 

  Kies uw spaar- en beleggingsdoelstellingen: tak 21 en/of tak 23?

  U bepaalt zelf wat er met uw bijdragen gebeurt. U kunt kiezen om uw bijdrage te beleggen in tak 21, tak 23 of een mix van beiden. U kunt aan de hand van een persoonlijke verdeelsleutel de veiligheid en gegarandeerde rendement van tak 21 combineren met het potentieel hoger rendement van tak 23.

  Tak 21-luik

  Voor tak 21 wordt elke gestorte premie belegd tegen de rentevoet die op dat moment van toepassing is. De intrestvoet blijft gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van de verzekering. Fidea engageert zich dan tot de terugbetaling van het bedrag (na afhouding van kosten en taksen) dat u in tak 21 stort, opgerent aan deze gewaarborgde intrestvoet*. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract: zowel naar beneden als naar boven. Daarnaast beslist Fidea elk jaar over een eventuele winstdeling. Deze kan uw rendement verhogen maar is niet gewaarborgd. 

  *De meest recente gewaarborgde rentevoet vindt u in de Financiële Infofiche .

  Tak 23-luik

  Voor tak 23 wordt elke gestorte premie belegd aan een rendement dat niet gegarandeerd is en afhankelijk is van de prestatie van één of meerdere tak 23-beleggingsfondsen.

  Kiest u voor tak 23, dan mikt u met uw storting(en) op een potentieel hoger rendement dan bij een tak 21-belegging. De fondsen waarin u belegt zijn aangepast aan uw beleggersprofiel, dat u samen met uw bemiddelaar aan de hand van een vragenlijst bepaalt. De fondsen-beheerders volgen de evoluties en tendensen op de financiële markten van nabij op en spelen hier op in.

  Opgelet: binnen het tak 23-luik worden kapitaal en rendement niet gewaarborgd. Het risico wordt volledig door u – de verzekeringnemer - gedragen.

  Lees steeds de essentiële informatiedocumenten alvorens op een beleggingsfonds in te tekenen.

  Fiscaal voordeel

  Op uw gestorte premies is een premietaks van 4,4% van toepassing. De gestorte premies zijn wel fiscaal aftrekbaar als beroepskost voor uw vennootschap. Op deze manier kan uw vennootschap een deel van de gespaarde premie recupereren. Voorwaarde is wel dat u de 80%-regel naleeft: uw totale pensioen mag niet hoger zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarloon. Uw totale pensioen bestaat uit uw wettelijk pensioen en al uw extralegale pensioenen (VAPZ, IPT en groepsverzekering) samengeteld.

  Wanneer u meer spaart dan toegelaten volgens de 80%-regel, verwerpt de fiscus de belastingaftrek voor de premies die uw aanvullend pensioen boven het 80%-plafond tillen. Hierdoor verliest uw vennootschap dus een deel van de fiscale recuperatie van de premie. 

  Eindbelasting

  U ontvangt uw pensioenkapitaal ten vroegste wanneer u wettelijk met (vervroegd) pensioen gaat. Op dit kapitaal gebeuren nog een aantal inhoudingen:

  een RIZIV-bijdrage van 3,55%

  een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% (afhankelijk van het bedrag van de uitkering, en of het om een uitkering bij pensioen dan wel om een overlijdensuitkering gaat)

  de eindbelasting van 10% tot 20%. Het percentage varieert naargelang uw leeftijd:

  • 20% bij uitkering op 60 jaar (tenzij bij wettelijke pensionering: 16,5%)
  • 18% bij uitkering op 61 jaar (tenzij bij wettelijke pensionering: 16,5%)
  • 16,5% bij uitkering op 62 tot 64 jaar
  • 10%:
   • bij uitkering vanaf 65 jaar als u effectief actief bent gebleven tot die leeftijd
   • bij wettelijke pensionering na een volledige loopbaan van 45 jaar maar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar is nog niet bereikt. 
   • Zo niet: 16,5%

  Bij overlijden betalen uw nabestaanden naast de RIZIV- en eventuele solidariteitsbijdrage een tarief van 16,5% (10% indien de uitkering na 65 jaar gebeurt en de aangeslotene-overledene professioneel actief is gebleven tot de wettelijke pensioenleeftijd).

  Wijninckx-bijdrage

  De Wijninckx-bijdrage heeft betrekking op de aanvullende pensioenen uit de tweede pijler (de maatregel geldt echter niet voor een VAPZ). Hebt u een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) waarbij de jaarlijkse premie de grens van €30 000 (indexeerbaar) overschrijdt, dan betaalt u een bijzondere bijdrage van 3% op het premiegedeelte boven die (geïndexeerde) grens van €30 000.

  Alle premies, zowel voor pensioenopbouw, overlijdensdekking of aanvullende ongevallenverzekering – of een combinatie van IPT en groepsverzekering waarbij de jaarlijkse premie boven de €30 000 uitkomt, moeten samengeteld worden. Ofwel betaalt de vennootschap de bijdrage (bij IPT), ofwel de werkgever (in het geval van een groepsverzekering). 

  De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen.

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden en de infofiche over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels 
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  U staat er ongetwijfeld niet graag bij stil: wat als u plots zou overlijden of door ziekte of ongeval langere tijd uw activiteit niet meer kunt uitoefenen? Uw inkomsten vallen weg, maar uw onkosten blijven lopen en uw nabestaanden moeten wel verder. Daarom voorziet het Flexibel IPT Saving Plan in een bescherming bij overlijden en een bescherming bij arbeidsongeschiktheid. 

  Bij overlijden

  De uitkering bij overlijden is standaard gelijk aan de opgebouwde reserve op het moment van overlijden. Als u als verzekerde overlijdt, dan wordt dit bedrag bij overlijden uitgekeerd aan uw begunstigde(n) bij overlijden. U kunt zelf één of meerdere begunstigden aanduiden.

  Daarnaast is het mogelijk een extra overlijdensdekking af te sluiten in uw Flexibel IPT Saving Plan. Voor deze aanvullende waarborg wordt een risicopremie vastgesteld. De afhouding van de reserve gebeurt proportioneel uit het tak 21-luik en de beleggingsfondsen binnen het tak 23-luik.

  Fidea biedt diverse mogelijkheden aan. U kunt hieruit één overlijdensdekking kiezen die gecombineerd kan worden met de aanvullende waarborg ‘overlijden door ongeval’.

  • Waarborg overlijden tot minimum kapitaal: 
   In het geval van overlijden van de verzekerde, heeft de begunstigde recht op het hoogste kapitaal van ofwel de opgebouwde reserves op het moment van overlijden ofwel het vastgelegde minimum kapitaal. 
  • Waarborg overlijden aanvullend kapitaal:
   In het geval van overlijden van de verzekerde, heeft de begunstigde recht op de opgebouwde reserves op het moment van overlijden en een aanvullend kapitaal. 
  • Waarborg overlijden door ongeval: 
   In geval van overlijden van de verzekerde binnen één jaar ten gevolge van een ongeval, en waarbij dit overlijden voorvalt tijdens de looptijd van het Flexibel IPT Saving Plan, wordt een kapitaal uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden. Het bijkomend kapitaal overlijden door ongeval bedraagt 100% of 200% van het kapitaal overlijden. U beslist bij aanvang van het contract over het percentage. De uitkering geldt ook indien de verzekerde blijvend en volledig invalide is ten gevolge van ongeval dat voorvalt tijdens de looptijd van het Flexibel IPT Saving Plan.

   ► Opgelet! Indien het overlijden veroorzaakt werd door een opzettelijke daad van de begunstigde bij overlijden of op zijn aanmoediging, zal de reserve niet aan hem worden uitgekeerd. In dat geval komt de reserve toe aan de begunstigde bij overlijden die na de eerste begunstigde in aanmerking zou komen.

  Daarnaast zijn er uitsluitingen van toepassing bij de ‘waarborg overlijden door ongeval’, zoals onder meer:

  • Door opzettelijke daden van de verzekerde, behalve in geval van redding van personen of goederen;
  • Bij ongevallen veroorzaakt door de grove schuld van de verzekerde, bijvoorbeeld in een staat van verminderd bewustzijn veroorzaakt door alcoholintoxicatie of het gebruik van andere middelen dan alcoholische dranken;
  • Bij ongevallen veroorzaakt door verzekerden bij het uitlokken van of deelnemen aan weddenschappen of uitdagingen.

  De volledige lijst van uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden. U kunt deze vinden in de rechterkolom of  bij uw bemiddelaar.

  Bij arbeidsongeschiktheid

  Als u als zelfstandige gedurende enkele maanden of langer niet kunt werken door een ongeval of ziekte, dan ontvangt u een beperkte uitkering van de Sociale Zekerheid. Deze is onvoldoende om alle lopende kosten te blijven betalen en uw gezin mee te onderhouden. Een aanvullende waarborg bij arbeidsongeschiktheid is dan ook waardevol. 

  Bij Fidea kunt u twee waarborgen bij uw IPT afsluiten:

  • Een verzekering Gewaarborgd Inkomen: u ontvangt maandelijks een bedrag bovenop uw ziekte-uitkering;
  • Een verzekering Premieteruggave: Fidea betaalt u uw premies van uw Flexibel IPT Saving Plan-contract terug gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid

  Er kunnen uitsluitingen van toepassing zijn voor de aanvullende waarborgen bij arbeidsongeschiktheid, zoals de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door:

  • Opzet van de verzekeringnemer of van de verzekerde, tenzij het gaat om een verantwoorde poging tot het redden van mensen of goederen;
  • Door ziektes als gevolg van overmatig gebruik van alcohol of drugs (verdovende, hallucinerende of andere geestesverminderende of geestesverruimende producten);
  • Door ongevallen overkomen in staat van dronkenschap of een volgens de Belgische wetgeving strafbare alcoholintoxicatie of in een toestand die het gevolg is van het gebruik van drugs, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze gronden van uitsluiting en het schadegeval.

   De volledige lijst van uitsluitingen leest u in de algemene voorwaarden, te verkrijgen bij uw bemiddelaar of te consulteren op https://www.fidea.be.

  Wenst u meer informatie over dit product, over hoe u zich optimaal kan beschermen, welke  waarborg het beste bij u past, en welke spaarformule het best aan uw risicoprofiel beantwoordt? Neem dan contact op met uw Crelan-bemiddelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en behoeften mee in kaart brengen en u adviseren over welke formule het beste bij u past.

   

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier. 

  Beleggen of sparen kan o.a. onderstaande risico’s inhouden:

  • Kapitaalsgarantie tak 21
   op een tak 21-verzekering zijn taksen en kosten van toepassing op de premies die u investeert. Deze taksen en kosten kunnen tot gevolg hebben dat u op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet uw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt.
  • Renterisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in obligaties schommelt de waarde van uw investering mee met de rente. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Wisselkoersrisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in fondsen met vreemde munten schommelt de waarde van uw investering mee met de wisselkoersen. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Kapitaalrisico:
   wanneer u belegt in tak 23 schommelt de waarde van uw ingelegd kapitaal mee met de situatie op de  financieel-economische markten.
  • Faillissement van de maatschappij:
   wanneer u belegt in tak 21 kan het zijn dat uw ingelegd kapitaal niet volledig kan worden terugbetaald ingeval van een faillissement van Fidea nv. In dit geval kunt u wel beroep doen op de wettelijke Belgische depositobescherming voor een bedrag van maximaal €100 000,00 per persoon en per verzekeringsonderneming.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: