Schadegeval aangeven

Pensioensparen
Pensioensparen

 • Wist u dat uw wettelijk pensioen met moeite de helft van uw laatste inkomen zal bedragen? Een extraatje bovenop uw pensioenuitkering is dus mooi meegenomen. Bereid u nu al voor op uw pensioen met pensioensparen. U spaart een mooi bedrag bij elkaar voor later én geniet nu al van een interessant fiscaal voordeel.

  Fidea biedt u het Flexibel Saving Plan aan: een pensioenspaarplan dat u tevens de mogelijkheid biedt uw nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen indien u zou overlijden.

  Het Flexibel Saving Plan is bedoeld om op lange termijn te sparen, fiscaal gestimuleerd via het stelsel van pensioensparen.

  U kiest zelf wat u spaart en geniet een fiscaal voordeel

  Om van het maximale belastingvoordeel* te kunnen genieten, stort u het maximumbedrag van € 990**per jaar. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om minder te sparen. Daarnaast kiest u zelf wat u het beste uitkomt: stort u het liefst jaarlijks uw volledige premie in één keer? Of spreidt u uw stortingen halfjaarlijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks? Lukt het even niet om geld opzij te zetten? Geen probleem. U pauzeert gewoon een jaartje en spaart nadien weer verder.

  U kunt ook beslissen om meer dan € 990 per jaar te sparen en tot € 1 270** te storten. U geniet dan van een belastingvoordeel van 25% op de gestorte premies. U moet er wel rekening mee houden dat dit eventueel een lager fiscaal voordeel kan opleveren.

  Jaarlijkse premie

  Fiscaal voordeel

  Belastingvermindering

  Tot € 990

  30%

  Max € 297

  € 991 - €1270

  25%

  Min € 248, Max € 317

  Kiest u voor het regime 25%, is het aangewezen minstens € 1 190 te storten om een gelijkaardig fiscaal voordeel te genieten.

  Goed om weten: op uw premie pensioensparen is geen premietaks verschuldigd, in tegenstelling tot andere spaar- en beleggingsproducten. Op het Flexibel Saving Plan (pensioensparen) zijn instapkosten, beheerkosten en een eventuele afkoopvergoeding van toepassing. U vindt alle details in de Financiële Infofiche.

  Gunstige eindbelasting

  U geniet een fiscaal voordeel tijdens de looptijd van uw contract. Op het einde vertaalt zich dat wel in een eindbelasting op uw bijeen gespaard kapitaal. Voor Pensioensparen kan dit op twee momenten gebeuren:

  • Is uw contract voor uw 55ste verjaardag gestart? Dan gebeurt de eindtaxatie van 8% als u 60 bent.
  • Is uw contract na uw 55ste verjaardag gestart? Dan gebeurt de eindtaxatie van 8% op de tiende verjaardag van het contract.

  U kunt na uw 60ste gewoon verder sparen tot het jaar waarin u 64 wordt. Alle stortingen die u na uw 60ste verjaardag doet, blijven fiscale voordelen opleveren, maar u betaalt er geen eindbelasting meer op. Een dubbel voordeel dus!

  Wilt u uw spaartegoed al vroeger dan uw 60e verjaardag (of voor de tiende verjaardag van het contract wanneer dit onderschreven werd na 55 jaar) opnemen? Dan betaalt u een belasting van 33%, verhoogd met de gemeentebelasting, in plaats van de normale eindbelasting van 8%. 

  *De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen.

  **inkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021

  Kies uw spaar- en beleggingsdoelstellingen: tak 21 en/of tak 23?

  U bepaalt helemaal zelf wat er met uw bijdragen gebeurt. U kunt kiezen om uw bijdrage te beleggen in tak 21, tak 23 of een mix van beide. U kunt aan de hand van een persoonlijke verdeelsleutel de veiligheid en het gegarandeerde rendement van tak 21 combineren met een potentieel hoger rendement van tak 23.

  Tak 21-luik

  Voor tak 21 wordt elke gestorte premie belegd tegen de rentevoet die op dat moment van toepassing is*. De intrestvoet blijft gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van de verzekering. Fidea engageert zich dan tot de terugbetaling van het bedrag (na afhouding van kosten en taksen) dat u in tak 21 stort, opgerent aan deze gewaarborgde intrestvoet*.

  Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract: zowel naar beneden als naar boven. Daarnaast beslist Fidea elk jaar over een eventuele winstdeling. Deze kan uw rendement verhogen maar is niet gewaarborgd. 

  *De meest recente gewaarborgde rentevoet vindt u in de Financiële Infofiche .

  Belangrijk: Tak 21-verzekeringen vallen onder de waarborgen van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Zo geniet u een extra overheidsbescherming tot €100 000,00 euro per verzekeringnemer en per verzekeringsmaatschappij voor die gelden die u in een tak 21-luik stort.

  Tak 23-luik

  Voor tak 23 wordt elke gestorte premie belegd aan een rendement dat niet gegarandeerd is en afhankelijk is van de prestatie van één of meerdere tak 23-beleggingsfondsen. Kiest u voor tak 23, dan mikt u met uw storting(en) op een potentieel hoger rendement dan bij een tak 21-belegging. De fondsen waarin u belegt zijn aangepast aan uw beleggersprofiel, dat u samen met uw bemiddelaar aan de hand van een vragenlijst bepaalt. De fondsen-beheerders volgen de evoluties en tendensen op de financiële markten van nabij op en spelen hier op in.

  Opgelet: binnen het tak 23-luik worden kapitaal en rendement niet gewaarborgd. Het risico wordt volledig door u – de verzekeringnemer - gedragen.

  Lees steeds de essentiële informatiedocumenten alvorens op een beleggingsfonds in te tekenen.

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  U staat er ongetwijfeld niet graag bij stil: wat als u plots zou overlijden? Uw inkomsten vallen weg, maar uw nabestaanden moeten wel verder. Daarom voorziet het Flexibel Saving Plan in een bescherming bij overlijden.

  Deze uitkering bij overlijden is standaard gelijk aan de opgebouwde reserve op het moment van overlijden. Als u als verzekerde overlijdt, dan wordt dit bedrag bij overlijden uitgekeerd aan uw begunstigde(n) bij overlijden. U kunt zelf één of meerdere begunstigden aanduiden.

  Daarnaast is het mogelijk een extra overlijdensdekking af te sluiten in uw Flexibel Saving Plan-contract, op de reserves van het tak 21-luik. Voor deze aanvullende waarborg wordt een risicopremie vastgesteld. De afhouding van de reserve gebeurt  proportioneel uit het tak 21-luik en de beleggingsfondsen binnen het tak 23-luik.

  Fidea biedt diverse mogelijkheden aan. U kunt hieruit één overlijdensdekking kiezen die gecombineerd kan worden met de aanvullende waarborg ‘overlijden door ongeval’.

  • Waarborg overlijden tot minimum kapitaal:
   In het geval van overlijden van de verzekerde, heeft de begunstigde recht op het hoogste kapitaal van ofwel de opgebouwde reserves op het moment van overlijden ofwel het vastgelegde minimum kapitaal.
  • Waarborg overlijden aanvullend kapitaal:
   In het geval van overlijden van de verzekerde, heeft de begunstigde recht op de opgebouwde reserves op het moment van overlijden en een aanvullend kapitaal.
  • Waarborg overlijden tot 130% storting:
   In het geval van overlijden van de verzekerde, heeft de begunstigde recht op het hoogste kapitaal van ofwel de opgebouwde reserves op het moment van overlijden ofwel 130% van de stortingen, verminderd met eventuele taksen en opvragingen.
  • Waarborg overlijden met % verhoging:
   In het geval van overlijden van de verzekerde, heeft de begunstigde recht op 110%, 120% of 130% van de opgebouwde reserves op het moment van overlijden. U beslist bij aanvang van het contract over het percentage.
  • Waarborg overlijden door ongeval:
   In geval van overlijden van de verzekerde binnen één jaar ten gevolge van een ongeval, en waarbij dit overlijden voorvalt tijdens de looptijd van het Flexibel Saving Plan, wordt een kapitaal uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden. Het bijkomend kapitaal overlijden door ongeval bedraagt 100% of 200% van het kapitaal overlijden. U beslist bij aanvang van het contract over het percentage. De uitkering geldt ook indien de verzekerde blijvend en volledig invalide is ten gevolge van ongeval dat voorvalt tijdens de looptijd van het Flexibel Saving Plan.

  ► Opgelet! Indien het overlijden veroorzaakt werd door een opzettelijke daad van de begunstigde bij overlijden of op zijn aanmoediging, zal de reserve niet aan hem worden uitgekeerd. In dat geval komt de reserve toe aan de begunstigde bij overlijden die na de eerste begunstigde in aanmerking zou komen.

  Daarnaast zijn er uitsluitingen van toepassing bij de ‘waarborg overlijden door ongeval’, zoals onder meer:

  • Door opzettelijke daden van de verzekerde, behalve in geval van redding van personen of goederen;
  • Bij ongevallen veroorzaakt door de grove schuld van de verzekerde, bijvoorbeeld in een staat van verminderd bewustzijn veroorzaakt door alcoholintoxicatie of het gebruik van andere middelen dan alcoholische dranken;
  • Bij ongevallen veroorzaakt door verzekerden bij het uitlokken van of deelnemen aan weddenschappen of uitdagingen.

  De volledige lijst van uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden. U kunt deze vinden in de rechterkolom of  bij uw bemiddelaar.

  Wenst u meer informatie over dit product, over hoe u zich optimaal kan beschermen, welke  waarborg het beste bij u past en welke spaarformule het best aan uw risicoprofiel beantwoordt? Neem dan contact op met uw Crelan-bemiddelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en behoeften mee in kaart brengen en u adviseren over welke formule het beste bij u past. 

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

   

  Beleggen of sparen kan o.a. onderstaande risico’s inhouden:

  • Renterisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in obligaties schommelt de waarde van uw investering mee met de rente. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Wisselkoersrisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in fondsen met vreemde munten schommelt de waarde van uw investering mee met de wisselkoersen. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Kapitaalrisico:
   wanneer u belegt in tak 23 schommelt de waarde van uw ingelegd kapitaal mee met de situatie op de  financieel-economische markten.
  • Faillissement van de maatschappij:
   wanneer u belegt in tak 21 kan het zijn dat uw ingelegd kapitaal niet volledig kan worden terugbetaald ingeval van een faillissement van Fidea nv. In dit geval kunt u wel beroep doen op de wettelijke Belgische depositobescherming voor een bedrag van maximaal €100 000,00 per persoon en per verzekeringsonderneming.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: