Schadegeval aangeven

Dyna-Safe Plan
Dyna-Safe Plan

 • U wilt graag uw spaargeld meer laten opbrengen door het te beleggen, maar u hebt geen tijd om zelf actief de beurs op te volgen? Dan kunt u kiezen voor het Dyna-Safe Plan van Fidea.

  Dankzij het uitgebreide aanbod van meer dan 20 beleggingsfondsen kunt u uw beleggingsplan helemaal aan uw persoonlijke situatie aanpassen, zowel qua beleggersprofiel als qua voorkeuren.

  • U kunt kiezen voor een heel defensief (enkel in tak 21) tot een heel dynamisch (tak 23 beleggingsfondsen met een gemiddelde tot hoge risicoklasse) beleggingsplan.
  • Hebt u een boontje voor digitalisering of kiest u liever voor investeren in hernieuwbare energie? In onze fondsen kunt u onder meer kiezen voor innovatieve ondernemingen, groeimarkten, Europese markten, energiebedrijven, de farmaceutische sector, bedrijven actief in de communicatietechnologie, …

   Uw bemiddelaar maakt u graag wegwijs in ons diverse aanbod.

  Het Dyna-Safe Plan is bedoeld om op lange termijn (minimum 8 jaar) te beleggen en het bedrag dat u erin heeft geïnvesteerd te laten aangroeien.

  U kiest zelf en kunt uw strategie aanpassen wanneer de markt evolueert

  U kiest zelf …

  … hoeveel u belegt

  … of en hoe u uw initiële premie verdeelt binnen uw contract. Dankzij deze persoonlijke verdeelsleutel kunt u het gewaarborgde rendement en de mogelijke winstdeling in tak 21 combineren met een rendement aan een of meerdere beleggingsfondsen in tak 23

  … of u tijdens het contract nog wil bijstorten in tak 23

  … of en wanneer u tussentijds geld wil opvragen (door aangekochte fondsen te verkopen)

  … of u uw contract uitbreidt met enkele beschermingsmechanismen om eventuele verliezen in tak 23 te beperken en meerwaarden veilig te stellen.  

  Dit alles maakt van Dyna-Safe Plan een flexibel beleggingsplan waarmee u steeds uw strategie kunt aanpassen aan de marktomstandigheden.  

  In de handen van specialisten

  Achter elk fonds zit een ervaren fondsenbeheerder die dagelijks het beleggingsfonds op de voet volgt en bijstuurt wanneer nodig. Uw geld is met andere woorden in de handen van specialisten ter zake.

  Daarnaast is een beleggingsverzekering ook fiscaal interessant: de huidige wetgeving bepaalt namelijk dat enkel voor tak 21 en enkel de eerste 8 jaar roerende voorheffing verschuldigd is*.

  *De fiscale behandeling is afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen.

  Spaar- en beleggingsdoelstellingen

  Het Dyna-Safe Plan bestaat uit twee luiken: tak 21 en tak 23.

  Tak 21-luik:
  Wanneer u een bedrag stort in het tak 21-luik, geniet u een gewaarborgde intrestvoet. Fidea engageert zich dan tot de terugbetaling van het bedrag (na afhouding van kosten en taksen) dat u in tak 21 stort, opgerent aan de gewaarborgde intrestvoet*.

  *De meest recente gewaarborgde rentevoet vindt u in het Essentiële Informatiedocument tak 21.

  In het Dyna-Safe Plan kunt u enkel de eerste spaarpremie in tak 21 storten. Toekomstige stortingen kunnen vervolgens enkel in het tak 23-luik gebeuren.

  Belangrijk: Tak 21-verzekeringen vallen onder de waarborgen van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Zo geniet u een extra overheidsbescherming tot €100 000,00 euro per verzekeringnemer en per verzekeringsmaatschappij voor die gelden die u in een tak 21-luik stort.

  Tak 23-luik:
  Binnen dit luik mikt u  met uw storting(en) op een potentieel hoger rendement dan bij een tak 21-belegging.
  De fondsen waarin u belegt zijn aangepast aan uw beleggersprofiel, dat u samen met uw bemiddelaar aan de hand van een vragenlijst bepaalt. De fondsenbeheerders volgen de evoluties en tendensen op de financiële markten van nabij op en spelen hier op in.

  Opgelet: binnen het tak 23-luik worden kapitaal en rendement niet gewaarborgd. Het risico wordt volledig door u – de verzekeringnemer – gedragen.

  U kunt uw winst beschermen en/of een eventueel verlies beperken dankzij drie beschermingsmechanismen:

  • Winstbescherming: Indien het basisfonds een bepaald positief prestatieniveau (=drempel) heeft bereikt, dan worden de gerealiseerde koerswinsten op het basisfonds automatisch overgedragen naar een vooraf bepaald doelfonds
  • Risicobescherming: Indien het basisfonds een negatief prestatieniveau (=drempel) heeft bereikt, dan wordt het volledige beleggingsfonds leeggemaakt en automatisch overgedragen naar een vooraf bepaald doelfonds.
  • Risicobescherming (dynamisch): Indien het basisfonds een negatief prestatieniveau (=drempel) heeft bereikt, zal het volledige beleggingsfonds worden leeggemaakt en automatisch worden overgedragen naar een vooraf bepaald doelfonds. De referentiewaarde evolueert mee indien de koerswaarde stijgt.

  U bepaalt zelf het niveau met een minimumdrempel van 15% waarop deze beschermingsmechanismen automatisch in werking treden.

  Kiest u niet voor één van bovenvermelde beschermingsmechanismen, dan kunt u opteren voor de financiële optie ‘geplande switch’. Met deze optie gebeurt er vanuit een geselecteerd beleggingsfonds binnen het tak 23 luik (het basisfonds) periodiek een overdracht naar één of meerdere vooraf bepaalde doelfondsen. U bepaalt zelf, op het moment van onderschrijving van deze optie en binnen vastgestelde grenzen, de frequentie en het bedrag van de geplande switch en kunt deze gedurende de looptijd van de verzekering aanpassen of stopzetten.

  Benieuwd naar de Fidea-beleggingsfondsen?

  U vindt een volledig overzicht, samen met de Essentiële Informatiedocumenten en de fondsenfiches, op onze fondsenpagina

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden en de essentiële informatiedocumenten over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Fidea nv, Delacenseriestraat 1 in 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen , Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB. Verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht met codenummer 0033 en toelating om levensverzekeringen aan te bieden in België.
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Fidea, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Wenst u meer informatie over dit product, over hoe u zich optimaal kan beschermen, welke waarborg het beste bij u past en welke fondsen het best aan uw risicoprofiel beantwoorden? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en behoeften mee in kaart brengen en u adviseren over welke formule het beste bij u past.

  U bent nog geen cliënt bij Fidea?

  Vind een bemiddelaar via onze zoekmodule.

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal  het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

  U staat er ongetwijfeld niet graag bij stil: wat als u plots zou overlijden? Uw inkomsten vallen weg, maar uw nabestaanden moeten wel verder. Daarom voorziet het Dyna-Safe Plan in een bescherming bij overlijden. 

  Deze uitkering bij overlijden is standaard gelijk aan de opgebouwde reserve op het moment van overlijden. Als u als verzekerde overlijdt, dan wordt dit bedrag bij overlijden uitgekeerd aan uw begunstigde(n) bij overlijden. U kunt zelf één of meerdere begunstigden aanduiden. 

  Daarnaast is het mogelijk een extra overlijdensdekking af te sluiten in uw Dyna-Safe Plan-contract, op de reserves van het tak 21-luik. Voor deze aanvullende waarborg wordt een risicopremie vastgesteld en periodiek afgehouden van de opgebouwde reserve in tak 21.  

  Waarborg overlijden tot 130% storting 

  In het geval van overlijden van de verzekerde heeft de begunstigde recht op het hoogste kapitaal van ofwel de opgebouwde tak 21-reserves op het moment van overlijden ofwel 130% van de storting in het tak 21-luik, verminderd met eventuele taksen en opvragingen. 

  Waarborg overlijden door ongeval 

  In geval van overlijden van de verzekerde binnen één jaar ten gevolge van een ongeval, en waarbij dit overlijden voorvalt tijdens de looptijd van het Dyna-Safe Plan, wordt een kapitaal uitbetaald aan de begunstigde. Het bijkomende kapitaal overlijden door ongeval bedraagt 100% van het kapitaal overlijden. De uitkering geldt ook indien de verzekerde blijvend en volledig invalide is ten gevolge van een ongeval. Deze waarborg kan enkel onderschreven worden als de aanvullende waarborg ‘tot 130% storting’ is onderschreven. 

  ► Opgelet! Indien het overlijden veroorzaakt werd door een opzettelijke daad van de begunstigde bij overlijden of op zijn aanmoediging, zal de reserve niet aan hem worden uitgekeerd. In dat geval komt de reserve toe aan de begunstigde bij overlijden die na de eerste begunstigde in aanmerking zou komen. 

  Daarnaast zijn er uitsluitingen van toepassing bij de ‘waarborg overlijden door ongeval’, zoals onder meer: 

  • door opzettelijke daden van de verzekerde, behalve in geval van redding van personen of goederen;
  • bij ongevallen veroorzaakt door de grove schuld van de verzekerde, bijvoorbeeld in een staat van verminderd bewustzijn veroorzaakt door alcoholintoxicatie of het gebruik van andere middelen dan alcoholische dranken;
  • bij ongevallen veroorzaakt door verzekerden bij het uitlokken van of deelnemen aan weddenschappen of uitdagingen.

  De volledige lijst van uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden. U kunt deze vinden in de rechterkolom of bij uw bemiddelaar.

  Beleggen of sparen kan o.a. onderstaande risico’s inhouden:

  • Renterisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in obligaties schommelt de waarde van uw investering mee met de rente. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Wisselkoersrisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in fondsen met vreemde munten schommelt de waarde van uw investering mee met de wisselkoersen. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Kapitaalrisico:
   wanneer u belegt in tak 23 schommelt de waarde van uw ingelegd kapitaal mee met de situatie op de  financieel-economische markten.
  • Faillissement van de maatschappij:
   wanneer u belegt in tak 21 kan het zijn dat uw ingelegd kapitaal niet volledig kan worden terugbetaald ingeval van een faillissement van Fidea nv. In dit geval kunt u wel beroep doen op de wettelijke Belgische depositobescherming voor een bedrag van maximaal €100 000,00 per persoon en per verzekeringsonderneming.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: