Schadegeval aangeven

Privacywetgeving
Privacywetgeving

 • Algemeen

  Sinds 25 mei 2018 is de belangrijkste wetten rond gegevensbescherming in België en de rest van de Europese Unie verordening 2016/679 van 27 april 2016, waarnaar kortweg wordt verwezen met de titel en afkorting: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR). Zij vervangt de vroegere privacywet van 8 december 1992.

  Officiële teksten

  De officiële tekst van de AVG kan je vinden op http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

  Definities (selectie)

  De AVG definieert een aantal termen in artikel 4. We citeren er hier enkele voor het gemak.

  Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de “betrokkene” genoemd in de privacywetgeving). Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs dat op het werk), een code, een paswoord, een polisnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, …

  Verwerking van gegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

  Gezondheidsgegevens of gegevens over gezondheid zijn persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven.

  Belgische gegevensbeschermingsautoriteit

  Zoals elke Europese lidstaat heeft ook België een gegevensbeschermingsautoriteit. In België heet die de Gegevensbeschermingsautoriteit. Haar website is www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

  De Gegevensbeschermingsautoriteit is de opvolger van de opvolger van de privacycommissie die officieel de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) heette.

  Verdere bronnen

  Meer informatie over de AVG is te vinden op:

  Meer informatie over privacywetgeving in België is te vinden op

  Informatie over privacy / gegevensbescherming in de Belgische verzekeringssector is te vinden op:

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: