Schadegeval aangeven

privacy
Privacyverklaring (geldig vanaf oktober 2019)

 • Algemeen

  Fidea streeft ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. 

  Via deze privacyverklaring informeren we u op algemene wijze over de manier waarop Fidea persoonsgegevens verwerkt over u in de verschillende relaties die u tot Fidea heeft: (prospect- of kandidaat-)verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde, benadeelde, getuige, enz. 

  Deze algemene privacyverklaring staat naast bijzondere privacyverklaringen die u aantreft wanneer we u informatie vragen, zoals op de formulieren, op de medische verklaringen, etc. 

  De bedoeling van deze algemene privacyverklaring is dubbel. Vooreerst pogen we een overzicht en samenvatting te bieden van de verschillende (mogelijke) verwerkingen van uw persoonsgegevens. Daarnaast gaan we op een aantal zaken dieper in om u zo beter en concreter te informeren. De plaats op formulieren en andere documenten is immers beperkt.

 • Leeswijzer »

  We hebben ervoor gekozen om de privacyverklaring niet als een groot blok van alles samen te presenteren, omdat we menen dat opdeling in logische onderdelen de leesbaarheid zou moeten verhogen. In plaats daarvan hebben we de privacyverklaring opgedeeld in delen die afzonderlijk leesbaar zouden moeten zijn, al is het soms met verwijzing naar een ander deel met meer uitleg.

  Er is een algemeen deel waarin een aantal zaken worden uiteengezet die relevant zijn voor de meeste, zoniet alle verwerkingen, die gebeuren in het kader van uw relatie met Fidea. Dit deel bevat:

  • Informatie over Fidea, die meestal de verwerkingsverantwoordelijke zal zijn voor de verwerking van uw informatie
  • Contactinformatie van Fidea’s data protection officer, dit is de persoon die binnen Fidea is aangesteld om op onafhankelijke wijze over de gegevensverwerking van Fidea te adviseren en deze te controleren
  • Informatie over de rechten die de wet u als data subject toekent met betrekking tot gegevensverwerking, en hoe u ze kunt uitoefenen ten aanzien van Fidea
  • Algemene informatie over ontvangers, met andere woorden over wie persoonsgegevens die Fidea verwerkt, ontvangt

  We hebben verschillende ingangspunten gedefinieerd afhankelijk van welke hoedanigheid u hebt ten aanzien van Fidea. Op die manier hopen we u concreter te kunnen uitleggen wat Fidea met uw persoonsgegevens doet. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat u ten aanzien van Fidea verschillende hoedanigheden tegelijk kan hebben. We hebben de volgende hoedanigheden opgelijst:  

  Daarnaast hebben we een aantal specifieke sets van gegevens of verwerkingen afzonderlijk genomen, omdat ze een min of meer afgescheiden geheel vormen en omdat we denken dat u daar specifieke vragen over kan hebben. We hebben het dan over: 

  • gezondheidsgegevens
  • telefoongesprekken
  • correspondentie
  • Datassur
  • AssurCard

  We voegen ook enige algemene informatie toe over de privacywetgeving, met verwijzing naar externe bronnen, en over enkele basisbeginselen van informatiebeveiliging, waar u zelf ook kan aan bijdragen.

  Wij raden u aan om de relevante delen van deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen omdat deze betrekking heeft op uw rechten en verplichtingen. Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop Fidea uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt dan raden wij u aan om de nodige stappen te nemen, bvb. door dat kenbaar te maken via de voorziene kanalen (zie verder “Uitoefening” van uw rechten).

   

  Fidea als verwerkingsverantwoordelijke »

  Fidea

  “Fidea” in deze privacyverklaring verwijst naar Fidea NV, een verzekeraar die actief is in België. Fidea wordt geïdentificeerd aan de hand van:    

  • het ondernemingsnummer BE0406.606.069
  • het erkenningsnummer 0033 bij de Nationale Bank van België
  • het erkenningsnummer 028672 A bij de FSMA
  • De maatschappelijke zetel van Fidea is gelegen aan de Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen.

  Meer en de meeste actuele informatie over Fidea en haar activiteiten is te vinden op de website www.fidea.be in het onderdeel “juridische informatie” in het luik “over Fidea”.

  Verwerkingsverantwoordelijke

  Voor de meeste van de zaken opgenomen in deze algemene privacyverklaring bepaalt Fidea waarom en (in grote lijnen) hoe de (persoons)gegevens worden verwerkt. Dat maakt Fidea  de verwerkingsverantwoordelijke van die (persoons)gegevens. Dit houdt in dat Fidea verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten m.b.t. de verwerking van die (persoons)gegevens.  

  Fidea beschouwt zich ook als verwerkingsverantwoordelijke voor groepsverzekeringen afgesloten door een rechtspersoon (die dan meestal ook, afzonderlijk, verwerkingsverantwoordelijke is), bijv. arbeidsongevallenverzekeringen voor de werknemers, hospitalisatieverzekeringen voor werknemers en hun gezin, aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders, aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, …  

  Wel is het zo dat Fidea niet altijd (alleen) de verwerkingsverantwoordelijke is. Soms is Fidea dat samen met of naast andere organisaties.  

  Zo bijvoorbeeld bepalen makelaars voor een groot deel zelf waarvoor en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt, los van de verzekeraar, die pas na een selectie in het plaatje voorkomt. Daarvoor is dan in eerste lijn de makelaar de verwerkingsverantwoordelijke.

  Een ander voorbeeld zijn de bemiddelaars (makelaars of agenten) die nog een andere activiteit hebben naast verzekeringsbemiddeling, zoals bemiddeling voor bancaire diensten. Met die andere activiteiten heeft Fidea niets te maken en daarvoor zal u dan desgevallend aan uw bemiddelaar moeten vragen hoe de vork aan de steel zit.

  Fidea’s Data Protection Officer (“DPO”) »

  Fidea heeft een Data Protection Officer (“functionaris inzake gegevensbescherming”) aangesteld. Deze Data Protection Officer kan worden gecontacteerd per brief op de maatschappelijke zetel van Fidea of per email op privacy@fidea.be.

  Algemene verwerkingen van alle betrokkenen »

  Daar waar we voor de meeste categorieën van betrokkenen zullen ingaan op specifieke verwerkingen zijn er een aantal verwerkingen die voor (bijna) alle betrokkenen gelden over de categorieën van betrokkenen heen. Dit is meestal omdat de wet de verwerkingen voorschrijft, al dan niet na beslissing van een overheid of rechtbank.

  Zo verwerkt Fidea persoonsgegevens in het kader van:

  • de organisatie om correct te kunnen reageren indien een persoon ontevredenheid uit, een klacht indient bij Fidea of een klacht escaleert bij de Ombudsman van de verzekeringen;
  • de organisatie om correct te kunnen reageren indien een persoon zijn rechten uitoefent onder de privacywetgeving en gegevensbeschermingswetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de ePrivacy-wetgeving (opgenomen in het boek XII van het Wetboek Economisch Recht, voorheen in de wetten van 11 maart 2003 en KB 4 april 2003), de wetgeving m.b.t. patiëntenrechten, enz.;
  • de verplichting om rechtmatige vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit te beantwoorden;
  • de verplichting om rechtmatige vragen van de toezichtorganen op financiële instellingen te beantwoorden zoals de FSMA [www.fsma.be] en Nationale Bank [www.nbb.be], d.i. de toezichtwetgeving (o.a. de wetten van 9 juli 1975, 16 februari 2009 en 4 april 2014);
  • de verplichting om rechtmatige vragen van de gerechtelijke overheden als politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank te beantwoorden, d.i. de politiewetgeving en (straf)procedure (o.a. het gerechtelijk wetboek en het wetboek strafvorderingen);
  • de verplichting om in geval van een bewarend of uitvoerend beslag informatie over te maken aan de beslaglegger en/of zijn gerechtsdeurwaarder (voornamelijk beschreven in het gerechtelijk wetboek), die minstens worden bewaard tot bericht dat het beslag is opgeheven;
  • de verplichting om rechtmatige vragen van de fiscale overheden te beantwoorden, d.i. de belastingwetgeving (o.a. het wetboek inkomstenbelastingen), die worden bewaard tot bewijs van nakoming van die verplichting;
  • de organisatie van een passende beheersing (voorkoming, beperking, detectie en aanpak) van de risico’s, waaronder het verzekerings-, krediet-, tegenpartij- en marktrisico, risico’s inzake informatiebeheer en naleving van de wet, risico op fraude door medewerkers, cliënten en/of leveranciers, risico op onethisch gedrag van of fouten door medewerkers,… d.i. de wetgeving op verzekeringsondernemingen (o.a. de wetgeving op het statuut van en toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen van 13 maart 2016), zowel centraal (samenbrengen van gegevens van cliënten en cliëntengroepen) als decentraal (o.a. door verspreiding van risicosignalen);
  • het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken, waarbij zo snel mogelijk de link met individuen wordt doorbroken, o.m. ter ondersteuning van de werking van Fidea, in het bijzonder de actuariële functie van Fidea, m.a.w. om de risico’s voor het verzekeringsbedrijf van Fidea zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inschatten;
  • evaluatie, vereenvoudiging en verbetering van de processen;
  • opleiding van personeel;
  • de veiligheid, beveiliging en bewaking van personen en goederen;
  • het bestrijden van fraude;
  • gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van cliënten en van groepen van cliënten of ondersteuning daarvan, incl. de aanmaak van segmenten (bijv. particulieren, ondernemingen, zelfstandigen, …) en persoonsprofielen voor het beheer van cliënten of voor het detecteren van behoeften van de cliënt.
   Rechtspersonen »

   De regeling in deze algemene privacyverklaring is niet van toepassing op rechtspersonen zoals vennootschappen (NV’s, BVBA’s, …) en verenigingen (vzw’s, stichingen,…). Ze kan wel van toepassing zijn op natuurlijke personen gelinkt aan rechtspersonen zoals contactpersonen, wettelijke vertegenwoordigers en ultieme begunstigden (zogenaamde “UBO’s”).

   Van die gelinkte natuurlijke personen worden in de regel enkel de volgende gegevens verwerkt:

   • identificatiegegevens, zoals naam, geboortedatum, waar wettelijk toegestaan of vereist (bijv. om redenen van witwaspreventie) ook het Rijksregisternummer
   • (professionele, maar soms ook private) contactgegevens

   Voor de verwerking van gegevens van personen die verzekerd zijn door de rechtspersoon, bijv. in het kader van een verzekering arbeidsongevallen of een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, wordt verwezen naar het onderdeel gewijd aan de “verzekerde” als data subject. 

   Uw rechten »

   Uw rechten

   De Algemene Verordening Gegevensbescherming geef u als betrokkene (“data subject”) een aantal rechten. U kan er alles over lezen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voornamelijk in hoofdstuk 3.

   De grote lijnen zijn de volgende:

   • U heeft recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens nog voor ze verwerkt worden (art. 12-14 AVG). Die informatie verstrekt Fidea u via deze algemene privacyverklaring en specifieke privacyverklaringen op plaatsen waar dat relevant is, bijv. in (online) formulieren, in de Fide’app, via uw bemiddelaar, …
   • U heeft een recht op toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden (art. 15 AVG).
   • mocht de informatie niet accuraat zijn, dan kan u schriftelijk de verbetering eisen (art. 16 AVG).
   • onder bepaalde voorwaarden heeft u een recht op gegevenswissing, ook gekend als het “recht op vergetelheid” of het “recht om vergeten te worden” (art. 17 AVG) en/of kan u beperkingen van een verwerking eisen, bijvoorbeeld mocht Fidea uw persoonsgegevens bijhouden of doorgeven aan derden als daar geen grond (meer) voor is (art. 18 AVG).
   • U heeft een recht om bepaalde informatie die u Fidea gegeven heeft en die Fidea digitaal verwerkt, in digitale vorm te ontvangen of over te maken aan derden (art. 19 AVG). Dit is ook wel gekend als het “recht op (gegevens)draagbaarheid” of het “recht op data portabiliteit”.

   Wie oefent het recht uit?

   U dient in de regel zelf uw recht uit te oefenen.

   Bent u een (wettelijk) vertegenwoordiger, dan kan u in principe de rechten van de vertegenwoordigde ten behoeve van de vertegenwoordigde uitoefenen. Zo kan bv. een ouder de rechten uitoefenen van zijn of haar minderjarig kind, tenzij de minderjarig zich daartegen verzet of het (kennelijk) tegen de belangen van de minderjarige ingaat.

   Hoe kan u deze rechten uitoefenen?

   Voor de uitoefening van deze rechten kan u de klachtenprocedure van Fidea gebruiken. Eenvoudige zaken zullen zij, op basis van training en/of instructies, zelfstandig afhandelen. Verder kan u de Privacydienst van Fidea steeds als eerste aanspreekpunt beschouwen. U kan de Privacydienst contacteren via privacy@fidea.be.  

   Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat uw vraag concreet kan worden behandeld.  

   We wijzen er ook op dat uw identiteit redelijkerwijs moet kunnen worden geverifieerd om uw rechten uit te oefenen, zodat wordt vermeden dat iemand anders ze uitoefent.  

   Als principe gebruiken we daarbij dat we u op dezelfde manier identificeren en uw identiteit verifiëren als wanneer we uw gegevens verzamelden.  

   Soms zullen we u dus moeten vragen bewijs van uw identiteit te leveren. Dat geldt bijvoorbeeld:

   • als u ons vraagt iets te doen waardoor we u gegevens moeten bezorgen, want we willen uw gegevens niet bezorgen aan een andere persoon, of
   • als u vraagt belangrijke gegevens te verwijderen, want we willen niet dat eender wie ervoor kan zorgen dat we gegevens waarvan u verwacht dat wij ze hebben, verwijderen.

   Met betrekking tot levensverzekeringen bijvoorbeeld zullen we daarvoor normaal gezien vragen dat u een kopie van u identiteitskaart toevoegt. Daarbij mag u de elementen van uw identiteitskaart die niet relevant zijn om uw identiteit te verifiëren, uitblanken.

   Direct marketing

   Om u te verzetten tegen direct marketing (een benadering “op maat”), zijn we flexibeler. U kan uw recht op verzet tegen direct marketing uitoefenen:

   • door uw verzet door te geven aan de klachtendienst van Fidea;
   • door aan te klikken dat u niet meer per e-mail wenst te worden gecontacteerd;
   • door, als u door of in opdracht van Fidea opgebeld wordt en u zich daartegen verzet of in het algemeen tegen direct marketing (benadering “op maat”), dan zal de persoon die u opbelt, dat op uw vraag registreren.

   Als u uw recht op verzet heeft uitgeoefend, dan kan u desgewenst later (opnieuw) uw toestemming geven voor direct marketing. Wat dat inhoudt, kan u lezen onder de titel “Bijzonder legitiem belang: (direct) marketing”.

   Merk op dat Fidea u zelfs in geval van verzet tegen direct marketing kan contacteren voor andere doeleinden, zoals een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract (bv. vervaldagberichten).

   Fidea wijst er ook op dat een verzet dat Fidea registreert, geen impact heeft op eventuele handelingen van verzekeringstussenpersonen, bijv. uw verzekeringsmakelaar, die zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn. Uw voorkeuren m.b.t. berichten van uw verzekeringstussenpersonen moet u ten aanzien van uw verzekeringstussenpersoon uitoefenen. We raden u aan om daarvoor zijn/haar privacyverklaring te consulteren.

   Terugkomen op verzet

   Als u verzet heeft uitgeoefend tegen een verwerking en Fidea kon daarop ingaan, dan zal u pas opnieuw worden gecontacteerd met informatie, reclame of voorstellen “op maat” nadat u uw toestemming heeft gegeven tot dergelijke verwerking.

   Gegevensbeschermingsautoriteit

   Voor nadere informatie over uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming of indien u niet akkoord gaat met het standpunt van Fidea, kan u zich wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (zie art. 77 AVG).

   Toegang tot de gegevens (“ontvangers”) »

   In dit onderdeel geven we aan wie in het algemeen de gegevens ontvangt of zicht heeft of kan hebben op uw persoonsgegevens. In de meer gedetailleerde onderdelen gaan we daar dieper op in.      

   Fidea medewerkers

   Enkel personen die daartoe gemachtigd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Deze personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Zij zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

   Fidea neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat (persoons)gegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden volgens interne regels beveiligd. Dat wordt op zijn beurt gecontroleerd onder het toezicht van een gespecialiseerde dienst.

   Verwerkers in opdracht van Fidea

   Algemeen
   Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doet Fidea een beroep op gespecialiseerde derden die (deel) opdrachten en de bijhorende gegevensverwerking voor en ten behoeve van Fidea uitvoeren (“verwerkers”).  

   Bij dergelijke transfers gebeurt het dat gegevens terecht komen in andere landen waarin zich gegevensverwerkingscentra (“data centers”) bevinden en waarvan de wetgeving in voorkomend geval geen gegevensbeschermingbiedt die gelijkwaardig is aan de Europese. In een internationale context, die meer en meer eigen is aan informatietechnologie en de financiële sector, is het evenwel niet te vermijden dat gegevens in bepaalde gevallen Europa verlaten.  

   Fidea waakt erover dat de betrokken derden enkel beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdrachten en zich tegenover Fidea verbinden om deze gegevens enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten, binnen de instructies gegeven door Fidea en met respect voor andere afspraken zoals voorgeschreven door de wet.  

   Fidea kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer deze derden, conform in het buitenland opgelegde (wettelijke) verplichtingen, persoonsgegevens van cliënten overmaken aan lokale autoriteiten.      

   Verwerkers typisch voor de verzekeringssector
   Voor de uitvoering van een aantal verplichtingen tegenover haar verzekeringnemers en/of verzekerden doet Fidea een beroep op gespecialiseerde derden die zowel in binnen- als buitenland actief zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor instellingen en dienstverleners zoals:

   • verzekeringstussenpersonen die handelen volgens Fidea’s processen op de systemen van Fidea volgens de instructies van Fidea, zoals de exclusieve verzekeringsagentschappen
   • controledokters

   Met die verwerkers zijn contracten gesloten waarin de principes van goed gegevensbeheer en goede gegevensbescherming opgenomen zijn.

   Andere verwerkers
   Verder doet Fidea, rechtstreeks of onrechtstreeks, een beroep op andere verwerkers, zoals:

   • ICT(-beveiliging)-dienstverleners, zoals data centers, leveranciers van het platform waarop de verzekeringscontracten worden beheerd, dienstverleners die ondersteuning bieden bij het opzetten, onderhouden, testen en verbeteren van de beveiligen van de ICT-systemen van Fidea
   • marketing- en communicatiebureaus, zoals emailcampagne-toepassingen , dienstverleners die mailingcampagnes per post verzorgen o.a. om kwitanties, winstbewijzen en fiscale attesten aan verzekeringsnemers te bezorgen
   • beveiligings- en bewakingsfirma’s
   • dienstverleners voor archivering van papieren documenten
   • dienstverleners van veilige vernietiging van papieren documenten

   Met die verwerkers zijn contracten gesloten waarin de principes van goede gegevensbeheer en goede gegevensbescherming opgenomen zijn.

   Andere verwerkingsverantwoordelijken waarmee Fidea samenwerkt
   Fidea werkt zoals gebruikelijk in de verzekeringssector ook samen met een aantal andere verwerkingsverantwoordelijken. Deze zijn zelf, in de regel onafhankelijk van Fidea, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die ze opnemen.

   De belangrijkste daarvan zijn:

   • verzekeringstussenpersonen als ze niet handelen volgens Fidea’s processen op de systemen van Fidea volgens de instructies van Fidea, wat meestal het geval is voor verzekeringsmakelaars,
   • wereldwijd opererende verzekeringstussenpersonen (makelaar) met het oog op het verzekeren van internationale risico’s,
   • herverzekeringsondernemingen met het oog op het herverzekeren van de door Fidea als verzekeraar in verzekering genomen risico’s om aldus het eigen risico van Fidea te beperken,
   • Datassur (www.datassur.be) met onder andere
    • een bestand met “speciale risico’s” op het niveau van de verzekeringssector (gekend als “RSR”) waaraan Fidea meldt en waaruit Fidea gegevens haalt,
    • een platform om autoverzekeringsattesten ter beschikking te stellen (www.carattest.be)
    • een platform / applicatie om auto-ongevallen aan te geven (“crashform”), dat is geïntegreerd in de Fide’app
    • het platform om versneld schade aan openbare nutsvoorzieningen af te handelen (“Bureau voor de Coördinatie van Expertises” of “BCE”)
   • Identifin (www.identifin.be) met het oog op de toegang tot het rijksregister in het kader van de witwaspreventiewetgeving en de reglementering rond slapende rekeningen
   • (internationale) schaderegelingsbureaus met vestigingen wereldwijd (zie voor een lijst de website van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (www.bbaa-bbav.be)
   • Carglass NV (www.carglass.be), voor de herstelling van ramen in het kader van de autoverzekering
   • advocaten, bijv. in het kader van rechtsbijstand.

   Entiteiten van de Baloise-Groep
   Fidea kan persoonsgegevens delen met, en ontvangen van, andere entiteiten van de Baloise Group. Deze gegevensverwerkingen vinden plaats voor verschillende doeleinden:

   • om in overeenstemming te zijn met wettelijke en reglementaire verplichtingen (bv. de wetgeving inzake het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de wetgeving betreffende financiële sancties en embargo’s, fiscale wetgeving, enz.)  ;
   • ter nakoming van een overeenkomst met de betrokkene of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen met het oog op het sluiten van een overeenkomst (bv. ter beoordeling van het risico, om te beoordelen welk product of dienst het beste aansluit bij uw behoeften, enz.);
   • ter behartiging van gerechtvaardigde belangen (bv. fraudepreventie, ter beveiliging van IT-systemen, het opstellen van statistieken voor onderzoeksdoeleinden, enz.)

   Vragen van derden »

   Wanneer kunnen vragen van “derden” worden beantwoord?

   Gelet op de discretieplicht van Fidea en de gegevensbeschermingswetgeving, moeten vragen van derden, een enkele uitzondering niet te na gesproken, gebaseerd zijn op ofwel een wettelijke bepaling ofwel de toestemming van de betrokkene. In het laatste geval raden we aan om de gegevens bij de betrokkene op te vragen.

   Fidea kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer Fidea of partijen waarmee Fidea samenwerkt (zie “ontvangers”), conform geldende wettelijke verplichtingen of geldige instructies, persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld de fiscus of de politie) moeten overmaken.

   Waar kan/moet u terecht als u een “derde” bent?

   Heeft u vragen over cliënten als derde (bvb. politie, notaris, advocaat,…), zendt dan uw verzoek aan de Privacydienst van Fidea. Deze gespecialiseerde dienst zal uw vraag beoordelen en u van een antwoord voorzien, als uw vraag mag worden beantwoord gelet op onder meer de discretieplicht en de gegevensbeschermingswetgeving.

   Updates van deze verklaring »

   Fidea zal periodiek - minstens elk jaar - bekijken of wijzigingen in haar organisatie en processen en/of haar omgeving (zoals het wettelijk kader, de technologie, …) vereisen deze verklaring aan te passen. Indien nodig zal Fidea dan deze verklaring aanpassen.

   In de regel zal Fidea u niet actief op de hoogte stellen van de wijziging. Dat is ook niet werd geraakt aan zaken waar uw toestemming voor nodig is, bijv. wijzigingen van het adres van Fidea, wijzigingen die het gevolg zijn van een wettelijke verplichting, etc. Desalniettemin zal Fidea proberen – als dat kan zonder bijzondere bijkomende kost, bijv. via communicatie die sowieso al dient te gebeuren – u attent te maken op de wijziging.

  Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

  Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: