Schadegeval aangeven

Gegevens
Gegevens

 • Fidea verwerkt voor diverse doeleinden de persoonsgegevens die daar relevant voor zijn. In de totaliteit, voor alle doeleinden samen gaat dat over heel wat verschillende (soorten) persoonsgegevens: gegevens die verband houden met uw persoon, de samenstelling van uw gezin en andere relaties, uw vermogen, uw professionele en private handelingen alsook met uw verzekeringsproducten, diensten en verrichtingen, enz. Hieronder gaan we nader in op een aantal van categorieën waarover vaak al eens bijzondere vragen zijn.

 • Correspondentie »

  Correspondentie met medewerkers van Fidea op hun werkplek (kantooradres, kantoorfax, functioneel Fidea-mailadres zoals klachten@fidea.be of persoonlijk Fidea-mailadres,…) wordt geacht professioneel te zijn en kan dus worden ingekeken door of in opdracht van Fidea (medewerkers, informatici, onderzoekers,…) in het kader van hun opdracht, voornamelijk: 

  • omwille van efficiënte werkverdeling en/of centralisering van de aanpak (bijv. door berichten te triëren en te verdelen over het team dat is toegewezen aan een bepaalde dienstverlening) 
  • in het kader van continuïteit van de dienstverlening (bijv. door het opzetten van een out-of-office of door te voorzien in opvolging door een backup) 
  • met het oog op beveiliging (bijv. door te scannen op virussen, grootte van bijlagen, of ongewenste of abnormale inhoud) 
  • met het oog op bewijsvoering (bijv. door verstrekte documenten toe te voegen aan een dossier, door erkenningen gedaan in een email toe te voegen aan een dossier) 
  • met het oog op fraudebestrijding (bijv. door tegenstrijdige verklaringen samen te brengen)
  • in het kader van controle op de werkplek (bijv. om de oorzaak van “volle” mailboxen na te gaan, in eerste instantie meestal op basis van statistieken)

  Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande houdt Fidea als bedrijf wel rekening met de privacy van haar medewerkers. Daardoor Fidea heeft of neemt niet (lichtzinnig) toegang tot persoonlijke correspondentie van haar medewerkers. Medewerkers kunnen wel zelf een backup of assistent hebben aangesteld met ruime toegangen.  

   

  Telefoongesprekken »

  Fidea kan telefonische gesprekken met u mee beluisteren of opnemen met het oog op de opleiding en coaching van de medewerkers, de verbetering van de kwaliteit, beveiliging van de processen en bewijsvoering.

  Fidea kan deze opnames bewaren gedurende de termijn waarbinnen problemen van bewijsvoering met betrekking tot die opdrachten zich kunnen voordoen (wat standaard wordt ingeschat op 10 jaar). Deze regeling geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor telefoongesprekken met een contact center of help desk.

  Als Fidea een beroep doet op een verwerker, dan is deze verwerker tegelijk ook verantwoordelijke voor de verwerking voor het mee beluisteren of opnemen van telefonische gesprekken met het oog op de opleiding en coaching van de medewerkers en de verbetering van de kwaliteit. Hij kan dan (net als Fidea) deze opnames gedurende een korte duur (max. 3 maand) bijhouden voor dat doel.

  Gezondheidsgegevens »

  Fidea verwerkt gezondheidsgegevens met bijzondere zorg. De verwerking ervan gebeurt onder het toezicht van Fidea’s adviserende arts.

  Bij het opvragen van gezondheidsgegevens bij kandidaat-verzekeringnemers en/of –verzekerden en/of benadeelden wordt in de gebruikte documenten een privacyclausule opgenomen. Gezondheidsgegevens worden opgevraagd om het risico te beoordelen bij het sluiten van de overeenkomst. Als de gegevens niet worden doorgegeven, dan kan Fidea het risico niet beoordelen en zal de verzekering in regel geweigerd worden.

  Er kan – op basis van de verzekeringswetgeving – waar nodig gevraagd worden om een geneeskundige verklaring en/of medisch onderzoek met betrekking tot (de voorgeschiedenis van) de huidige gezondheidstoestand. Dergelijke verklaringen moeten desgevallend worden bezorgd aan Fidea’s adviserende arts.

  Gezondheidsgegevens worden ook, als ze al niet spontaan worden doorgegeven door de verzekerde of benadeelde, opgevraagd om de schadeclaim te beoordelen. Als de gegevens niet worden doorgegeven, dan kan Fidea de vordering niet beoordelen en zal de dekking (van die post) in regel geweigerd worden.

  In geval van overlijden kan Fidea de doodsoorzaak vragen van de arts van de verzekerde op basis van de toestemming van de verzekerde.

  Gezondheidsgegevens worden bij Fidea als zodanig geclassificeerd en in regel afzonderlijk geklasseerd, zodat de medewerkers er zich bewust van zijn dat het om gevoelige gegevens gaat. Gezondheidsgegevens worden op een veilige manier bewaard, gearchiveerd en daarna vernietigd.  

  Camerabeelden »

  Bewakingscamera’s 

  Fidea gebruikt camera’s in en rond de lokalen waar ze actief is. Zie “bezoeker van onze kantoren. Voor beelden van camera’s bij uw bemiddelaar (makelaar of agent), moet u in de regel bij uw bemiddelaar zelf terecht.

  Beelden als bewijs

  In voorkomend geval kan Fidea beelden (bijv. van dashcams of bewakingscamera’s van winkels) gebruiken als bewijs. In de meeste gevallen zal dit haar worden aangeleverd door een partij. In sommige gevallen kan een eigen onderzoeker dergelijke beelden zoeken en opvragen om een schadeclaim te beoordelen.

  Publieke gegevens »

  Fidea kan uw gegevens verwerken: 

  • die zijn onderworpen aan een publicatieplicht, bijv. de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, het protest van wissels of een faillissement
  • die u zelf publiek heeft gemaakt, bijv. informatie op uw (publiek toegankelijke) website of blog
  • die deel uitmaken van het publieke leven, bijv. omdat ze algemeen gekend zijn in de streek.

  Dergelijke gegevens kunnen relevant zijn en gebruikt worden voor de meeste doelen die Fidea heeft aangegeven, inclusief voor de controle van gegevens in bestanden van Fidea op hun volledigheid en actualiteit en voor de ondersteuning van (direct) marketingacties.

  Fidea houdt naar best vermogen de bron en datum van consultatie van dergelijke gegevens bij, o.m. om te kunnen inschatten of de gegevens nog actueel zijn. 

  Datassur »

  Datassur biedt een resem diensten aan waarvan Fidea gebruik maakt. Voor uitgebreide informatie, inclusief de privacyverklaring van Datassur, kan u terecht op de website van Datassur: https://www.datassur.be/. De meest relevante voor individuele klanten van Fidea zijn deze m.b.t. bijzondere risico’s en m.b.t. verkeersongevallen.

  Bijzondere risico’s (RSR)

  Met betrekking tot bijzondere risico’s voor BOAR-verzekeringen (Brand, Ongevallen en Allerlei Risico's, motorrijtuigverzekeringen inbegrepen) is door de Belgische verzekeringssector een bijzonder bestand aangemaakt, het RSR-bestand.

  Het RSR-bestand laat de bij Datassur aangesloten verzekeraars toe:

  • de gegevens te controleren die de (kandidaat-)verzekerden, via het verzekeringsvoorstel, aan de verzekeringsondernemingen bezorgen zodat deze het risico correct kunnen analyseren
  • verzekeringsfraude te bestrijden
  • wanbetaling en/of niet-invordering van de franchise te bestrijden

  In de volgende vier situaties kan de verzekeraar iemand in het RSR-bestand registreren:

  • nadat een verzekeringspolis om duidelijke redenen werd opgezegd (bijvoorbeeld omdat de verzekerde zijn premie niet heeft betaald)
  • na een ernstig schadegeval en/of een opeenvolging van schadegevallen die toe te schrijven zijn aan een andere persoon dan de verzekeringnemer
  • na een weigering om een polis toe te kennen, omdat de (kandidaat-) verzekeringnemer in zijn aangifte heeft gelogen
  • wanneer verzekeringsfraude kan worden aangetoond

  Die vier gevallen werden verder toegelicht, om elke willekeur uit te sluiten en ervoor te zorgen dat een registratie kan gebeuren op basis van objectieve en eenvormige criteria.

  Registraties als gevolg van niet-betaling van de premie of niet-invordering van de franchise worden drie jaar bijgehouden. Alle andere registraties blijven vijf jaar in het bestand, behalve de verzwaarde risico's (aangetoonde fraude), die tien jaar bijgehouden worden.

  Fidea levert, indien een dossier voldoet aan de criteria van het RSR-bestand, informatie aan het RSR-bestand en haalt informatie uit het RSR bestand. Fidea houdt de informatie bij zolang ze in het RSR-bestand steekt. 

  Voor verdere informatie wordt verwezen naar de pagina van veelgestelde vragen over het RSR: https://www.datassur.be/nl/faq/faq-rsr

  Verkeersongevallen

  Met betrekking tot verkeersongevallen zijn de volgende diensten van Datassur relevant:

  • het platform Car@ttest (website: https://www.carattest.be) waarmee verzekeringsattesten van de laatste vijf jaar digitaal ter beschikking worden gesteld van de verzekeringnemer van een verzekering BA-motorrijtuig;
  • de mobiele applicatie Crashform (beschikbaar voor android en IOS) waarmee een verzekerde elektronisch een auto-ongeval kan aangeven;
  • het platform RDR waarmee de afhandeling tussen verzekeraars van verkeersongevallen wordt vereenvoudigd;
  • het platform VERPAIS waarmee verzekeraars toegang kunnen krijgen tot de relevante strafdossiers in het kader van verkeersongevallen.

  AssurCard »

  Fidea is in het kader van haar hospitalisatieverzekering toegetreden tot het platform AssurCard. Via AssurCard kan u bij hospitalisatie uw ziekenhuis – als dat aangesloten is – via die kaart en dat platform een aangifte doen van uw dossier en de derdenbetalersregeling in gang zetten. Dat laatste houdt in dat het ziekenhuis de facturen via het platform aan Fidea presenteert. Fidea betaalt dat – binnen de dekking van de verzekering – rechtstreeks aan het ziekenhuis.  

  Voor verdere informatie, inclusief de privacyverklaring van AssurCard, kan u terecht op de website van AssurCard: https://www.assurcard.be.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: