Schadegeval aangeven

Begunstigde
Begunstigde

 • In dit onderdeel gaan we dieper in op de verwerking van gegevens van begunstigden (incl. benadeelden), met andere woorden de personen die  (rechtstreeks of onrechtstreeks) aanspraak maken op een uitbetaling door de verzekering. Voor de algemene informatie wordt verwezen naar het algemeen deel van de privacyverklaring. 

  Dit deel gaat ook over die situatie waar u als begunstigde ook de verzekeringnemer bent, met andere woorden dat u de verzekeringsovereenkomst heeft aangegaan. In dat geval moet u de beide secties van deze privacyverklaring samen lezen.

  Er zijn situaties waar de begunstigde een andere persoon is dan de verzekeringnemer, aangeduid – op naam of op basis van een bepaalde relatie met de verzekeringnemer – door de verzekeringnemer, bijv.

  • gezinsleden (partner en kinderen) of andere erfgenamen kunnen van een levensverzekering begunstigde zijn
  • mede-ontleners kunnen van een schuldsaldo-verzekering begunstigde zijn
  • medewerkers van een bedrijf kunnen van een groepsverzekering begunstigde zijn, zoals bij arbeidsongevallenverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen, of tweede pijler pensioenverzekeringen; en
  • vrijwilligers van een organisatie kunnen onder een groepsverzekering verzekerd zijn.

  De begunstigde is voor aansprakelijkheidsverzekeringen de benadeelde, het slachtoffer. 

  Voor sommige (groeps)verzekeringen zijn de begunstigden niet altijd bij naam gekend bij Fidea als verzekeraar. Dat betekent dat op het ogenblik van een geval van dekking (door de verzekeringnemer of begunstigde) bewezen zal moeten worden dat de begunstigde de persoon is aangeduid in de verzekeringsovereenkomst.

  Als de begunstigde een rechtspersoon is, wordt informatie over contactpersonen en wettelijke vertegenwoordigers van de rechtspersoon verwerkt.

 • Gegevens »

  Begunstigde, niet benadeelde

  De gegevens die Fidea over een begunstigde (niet benadeelde) heeft, zijn beperkt. Meestal is dat beperkt tot:

  • identiteitsgegevens
  • contactgegevens
  • de link met verzekeringnemer en/of verzekerde
  • het relevante verzekeringscontract
  • de informatie die de begunstigde Fidea doorgeeft, al dan niet via een tussenpersoon (bemiddelaar, verzekeraar, advocaat,…)

  Benadeelde

  Als de begunstigde ook benadeelde is in een schadegeval, dan komt daar voornamelijk het schadedossier bij. In het schadedossier kunnen gezondheidsgegevens voorkomen als er lichamelijke schade zou zijn. 

  Bij een schadegeval zonder lichamelijke schade wordt informatie (incl. bewijs) over de schade in de regel aangebracht door de benadeelde en/of betrokken derden. Het gaat dan bijv. om

  • bij autoverzekeringen:
   • het ingevulde Europese aanrijdingsformulier 
   • eventuele foto’s of camerabeelden
   • eventuele getuigenverklaringen
   • eventuele processen-verbaal
   • eventuele beslissingen door bevoegde rechtbanken
  • bij aansprakelijkheidsverzekeringen:
   • verklaringen van de verzekerde
   • eventuele getuigenverklaringen
   • eventuele processen-verbaal
   • eventuele beslissingen door bevoegde rechtbanken

  Bij een schadegeval met lichamelijke schade wordt informatie (incl. bewijs) over de schade in de regel aangebracht door de benadeelde. Het gaat dan bijv. om:

  • arbeidsongeschiktheidsverklaringen van een (controle)arts;
  • beoordeling van de lichamelijke schade, al dan niet aan de hand van de indicatieve tabel.

  Bron van informatie »

  Begunstigde, niet benadeelde

  De gegevens die Fidea over een begunstigde, niet benadeelde heeft, zijn ofwel doorgegeven door de verzekeringnemer, ofwel opgezocht op basis van een beschrijving in de begunstigingsclausule van de verzekering (bijv. “de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de verzekeringnemer”, de kinderen van de verzekeringnemer”,…). Dat laatste gebeurt in de regel pas op het ogenblik dat het risico (meestal een overlijden) zich heeft voorgedaan, op basis van de informatie die op dat ogenblik voorhanden is bij de verzekeringnemer of de overheid (bijv. het rijksregister dat wordt benaderd via Identifin vzw op basis van de reglementering rond slapende rekeningen). 

  Benadeelde

  Als de begunstigde een benadeelde is van een schadegeval waarvoor de verzekerde aansprakelijk is, dan wordt het dossier voornamelijk gevormd door:

  • informatie verstrekt door de verzekeringnemer / verzekerde
  • informatie verstrekt door de benadeelde
  • informatie van getuigen, indien van toepassing en ter beschikking (gesteld)
  • informatie van de gerechtelijke overheden (politie, rechtbanken,…), indien van toepassing en ter beschikking (gesteld)

  Basis voor en doel van de verwerking »

  De gegevens over een begunstigde worden voornamelijk gebruikt voor de uitvoering van het verzekeringscontract. Toch zijn er nog enkele andere, zoals naleving van de wet en enkele legitieme belangen. Per doeleinde worden enkel de relevante gegevens verwerkt.

  Naleven van de wet 

  Fidea is op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u als begunstigde (desgevallend benadeelde) te verwerken, de meest omvattende daarvan – relevant specifiek voor begunstigden – zijn:

  • de boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen volgens de boekhoudwetgeving (o.a. de KB’s van 17 november 1994 en 13 februari 1996), waar de onderliggende informatie (zoals schuldvorderingen en betalingen) tot minstens 7 jaar na de afsluiting van het betrokken boekjaar moet worden bijgehouden
  • de verplichting - vooral met betrekking tot levensverzekeringen - om witwassen te voorkomen, te ontdekken en/of te melden aan de overheid, waarvoor u als begunstigde moet worden geïdentificeerd (desgevallend aan de hand van uw Rijksregisternummer), uw identiteit moet worden geverifieerd, uw (witwasrisico)profiel moet worden bepaald, wat het samenbrengen van diverse persoonsgegevens vereist en uw handelingen en transacties moeten worden gecontroleerd, volgens de witwaswetgeving (o.a. de wet van 18 september 2017, de uitvoeringsreglementen en de circulaires van de toezichthouders), zowel op centraal niveau (samenbrengen van gegevens van cliënten en cliëntengroepen) als op lokaal niveau (o.a. door verspreiding van risicosignalen), waar de informatie tot 10 jaar na de beëindiging van de zakenrelatie moet worden bijgehouden
  • de organisatie van een passende beheersing (voorkoming, beperking, detectie en aanpak) van de risico’s, waaronder het verzekerings-, krediet-, tegenpartij- en marktrisico, risico’s inzake informatiebeheer en naleving van de wet, risico op fraude door medewerkers, cliënten en/of leveranciers, risico op onethisch gedrag van of fouten door medewerkers,… d.i. de wetgeving op verzekeringsondernemingen (o.a. de wetgeving op het statuut van en toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen van 13 maart 2016), zowel centraal (samenbrengen van gegevens van cliënten en cliëntengroepen) als decentraal (o.a. door verspreiding van risicosignalen)
  • de opsporing van titularissen of begunstigden van verzekeringen in het kader van de activering van slapende verzekeringen, d.i. de wet van 24 juli 2008, waarvoor uw als verzekeringnemer kan worden geactualiseerd (desgevallend aan de hand van u Rijksregisternummer via Identifin cf. algemene machtiging verstrekt door het sectoraal comité Rijksregister 22/2009 van 25 maart 2009), die worden bewaard als update van de gegevens
  • de verplichting om bij overlijden een overzicht van de tegoeden van de overledene over te maken aan de overheid, die tegelijk ook tot het vermogen van de begunstigde (kunnen) behoren, d.i. de belastingwetgeving (o.a. het wetboek successierechten), die worden bewaard tot bewijs van nakoming van die verplichting

  Uitvoering van de verzekeringsovereenkomst

  Bij dekking (bijv. een schadegeval, het overlijden van de verzekerde bij een levensverzekering, …) wordt informatie over de dekking verwerkt om het af te wikkelen. Dat houdt onder ander in dat op basis van het bewijs de rechtsvordering van de verzekerde en/of de begunstigde wordt onderzocht op basis van de verzekeringsovereenkomst (met de verzekeringnemer) rekening houdend met eventuele andere rechten (zoals t.a.v. andere verzekeraars of mutualiteiten).

  Een schadegeval wordt gelinkt aan de verzekeringspolis en dus aan de verzekeringnemer. Voor het overige wordt de informatie van de dekking voornamelijk gelinkt aan: 

  • de begunstigde, ongeacht of het gaat over
   • de persoon van de begunstigde (bijv. de relatie tot de verzekerde, lichamelijke letsels),
   • zijn acties (bijv. het al dan niet mee-veroorzaken van een schadegeval of beperken van schade), 
   • zijn goederen (bijv. wagen, fiets, bril, smartphone,…), en
  • desgevallend aan de verzekerde (waarvoor we verwijzen naar de daaraan gewijde sectie van deze privacyverklaring).

  Voorbeelden van verwerkingen ter uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten zijn de verwerking van aangiften, de beoordeling van de dekking, onderzoeken naar de elementen al dan niet door tussenkomst van experten, contacten met andere betrokken partijen (zoals andere verzekeraars, schadeveroorzakers, verzekerden, begunstigden,…), schadebegroting, schaderegeling met de begunstigde / benadeelde eventueel via diens eigen verzekeraar of vertegenwoordiger (bijv. diens advocaat), geschillenbeslechting voor een rechtbank, uitkering van vergoedingen, onderzoeken van afwijkingen van de statistieken (bijv. een hoger dan gemiddeld aantal schadegevallen en/of schadelast), ,…

  Bijzonder legitiem belang: fraudebestrijding

  Zonder afbreuk te doen aan de legitieme belangen opgelijst in het algemene deel van deze privacyverklaring en de vermelding daarin van fraudebestrijding, vestigen we hier extra aandacht op de fraudebestrijding. Fraudebestrijding is een legitiem belang voor elke verzekeraar, maar hoort eigenlijk ook thuis in de naleving van de wettelijke verplichting dat verzekeraars aan degelijk risicobeheer moeten doen en in de uitvoering van de overeenkomst, want het houdt een controle op de risico-declaratie en op de schadeclaim in.

  Fidea zet in op fraudebestrijding, ook bij schadeaangiften door begunstigden / benadeelden. Fidea doet dit niet alleen uit eigenbelang, maar ook in het belang van haar klanten en in het belang van de sector. Uiteraard leidt het terugdringen van fraude tot correctere uitbetalingen en dus tot lagere kosten voor Fidea. Bij een teruggedrongen fraudepercentage kan Fidea beslissen tot lagere premies, omdat het deel van de premie dat slaat op de afdekking van het frauderisico lager is. Bij een teruggedrongen fraudepercentage kan Fidea beslissen verzekerden onder een Fidea verzekering een lagere franchise te vragen, minder uitsluitingen in de verzekeringsovereenkomst op te nemen, enz. De voordelen van een lagere fraudepercentage gelden doorheen de ganse sector.                                                                                

  De fraudebestrijding houdt naar gegevensverwerking onder meer in: 

  • dat bewijzen moeten worden voorgelegd om de rechtsvordering (bijv. een schadeclaim) van de begunstigde te ondersteunen en dat die nagekeken en weerlegd kunnen worden, bijv. door controleartsen of privédetectives
  • dat situaties die beantwoorden aan typesituaties waar fraude statistisch gezien vaker voorkomt (“fraudetypologieën”), als zodanig gevlagd worden en bijzondere aandacht krijgen
  • dat situaties waarin u expliciet of impliciet erkend heeft dat uw vordering overdreven, fictief of anderszins frauduleus was, worden geregistreerd, en onder voorwaarden zelfs doorgegeven worden aan andere verzekeraars (via Datassur, waarover meer in de sectie “gegevens” van deze privacyverklaring)
  • dat Fidea desgevallend dekking onder de verzekering geheel of gedeeltelijk kan weigeren 
  • dat Fidea de nodige stappen kan ondernemen om eventueel onterecht verkregen bedragen terug te vorderen
  • dat bij ernstige gevallen Fidea klacht kan neerleggen bij de bevoegde instanties.
  Relaties en vertegenwoordiging »

  Fidea verwerkt ook de relatie met en in voorkomend geval de gegevens van verbonden personen (bijv. verzekeringnemer, verzekerde, levenspartner, kinderen, andere inwonende gezinsleden, andere begunstigden,…) van u als begunstigde.

  Verzekerde-rechtspersoon

  Is de begunstigde een rechtspersoon, dan aanvaardt hij voor zoveel als nodig – via zijn vertegenwoordiger - dat Fidea de relatie met en de gegevens van verbonden (rechts)personen (bijv. moederonderneming, dochterondernemingen, vertegenwoordigers, uiteindelijk begunstigden,…) verwerkt en zorgt hij er desgevallend voor dat de doorgifte van de gegevens van die personen legitiem is.

  Vertegenwoordigers

  Als een (wettelijk) vertegenwoordiger handelt in zijn hoedanigheid van (wettelijk) vertegenwoordiger, geeft hij daardoor ook, waar nodig, toestemming om de persoonsgegevens van de vertegenwoordigde te verwerken. Dit houdt o.m. in: 

  • dat de ouder(s) toestemming geeft (geven) om de persoonsgegevens van zijn (hun) begunstigde minderjarige kind(eren) te verwerken
  • dat de voorlopig bewindvoerder toestemming geeft om de persoonsgegevens van de begunstigde persoon onder zijn bewind te verwerken
  • dat de curator toestemming geeft om de persoonsgegevens van de begunstigde persoon onder curatele te verwerken
  • dat de volmachthouder toestemming geeft om de persoonsgegevens van de begunstigde persoon die hij vertegenwoordigt, te verwerken
  • ...

  Doorgeven van (persoons)gegevens

  Vertegenwoordigers, ondernemingen en rechtspersonen die aan Fidea gegevens meedelen van natuurlijke personen die met hen verbonden zijn, mogen dit enkel doen in de mate dat de betrokken natuurlijke personen daarvan voldoende op de hoogte zijn en ermee instemmen. De vertegenwoordiger, onderneming of rechtspersoon, vrijwaart Fidea dan ook voor alle aanspraken (van de betrokkenen) op dit vlak. Zo bijv. staat Fidea niet in voor de naleving van de gegevensbeschermingswetgeving door de onderneming die een lijst met werknemers doorgeeft die gebruiker zijn van een bedrijfsvoertuig of verzekerden in het kader van een groepsverzekering. 

  Toegang tot (persoons)gegevens

  Een vertegenwoordiger heeft toegang tot de gegevens van de vertegenwoordigde in het kader van zijn mandaat. Dit houdt dus in dat een vertegenwoordiger alleen toegang heeft tot die gegevens die werden verwerkt tijdens zijn mandaat, ook als dat mandaat ondertussen beëindigd is.    

  Uitwisseling van gegevens »

  Acceptatie

  Als er al persoonsgegevens over u als begunstigde worden uitgewisseld in het kader van de acceptatie is dat voornamelijk tussen de verzekeringnemer, zijn verzekeringsbemiddelaar en Fidea.

  Vordering

  Om uw vordering als begunstigde, niet-benadeelde te beoordelen worden afhankelijk van de omstandigheden bepaalde persoonsgegevens gedeeld met:

  • de verzekeringnemer
  • het rijksregister (via Identifin vzw) en/of de notaris van de nalatenschap van de overledene in het geval van een levensverzekering of
  • betrokken derde partijen, zoals
   • een mede- of herverzekeringsonderneming.
   • een mutualiteit die hetzelfde risico gedeeltelijk, maar vanuit een andere hoek verzekert
   • een bevoegde overheidsinstantie, zoals Fedris (voor verzameling van informatie over uw pensioen, die u kan zien in de toepassing mypension).

  Om uw vordering als begunstigde, benadeelde te beoordelen worden afhankelijk van de omstandigheden bepaalde persoonsgegevens (bijkomend) gedeeld met:

  • getuigen of andere betrokkenen in het schadegeval
  • interne of externe experten met kennis van zaken op het relevante gebied van
   • materiële schade (afhankelijk van de schade)
   • lichamelijke schade (controleartsen)
   • het recht (advocaten)

  Bij verzekeringen van zaken waarvoor (ook) een ander aansprakelijk is of kan zijn, kan Fidea die aansprakelijke partij (desgevallend in uw naam en voor uw rekening of, na overdracht, in eigen naam) of diens verzekeraar aanspreken tot betaling van de uitgekeerde vergoeding of een deel daarvan. In zulke gevallen moet Fidea, om die rechtsvordering te staven, de nodige gegevens overmaken zodat de aansprakelijke partij of diens verzekeraar de vordering kan beoordelen en kan beslissen om de zaak buitengerechtelijk dan wel voor de rechtbanken te regelen.

  Bij bijzonder ernstige dossiers kan het zijn dat de herverzekeraar van Fidea vraagt om zulke dossiers individueel te (her)beoordelen of – als het om meerdere dossiers gaat die samen een bepaalde drempel hebben overschreven (bijv. storm, collectieve actie dossiers,…) – een aantal ervan.

  Veelgestelde vragen »

  Word ik als begunstigde van een verzekering ingelicht van die begunstiging?

  Ja, maar in principe enkel nadat de begunstiging is opengevallen. Gedurende de loop van de verzekeringsovereenkomst wordt u dus in principe niet van de begunstiging ingelicht.

  Hoe weet Fidea dat ik een erfgenaam ben van een overleden verzekerde?

  Fidea kan dat weten doordat:

  • de verzekeringnemer of verzekerde u bij naam heeft aangeduid
  • de notaris van de nalatenschap Fidea deze informatie heeft meegedeeld aan de hand van een attest of akte van erfopvolging
  • Fidea, als het om een slapende verzekering gaat zoals gedefinieerd door de wet, via Identifin; vzw toegang heeft tot het rijksregister om de erfgenamen te vinden

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: